Roz­mo­wy przy sto­le, czy­li przez żołą­dek do serca

Roz­mo­wy przy sto­le, czy­li przez żołą­dek do serca

Co jeść na śnia­da­nie? Jaki jest naj­waż­niej­szy posi­łek w cią­gu dnia? Jakie korzy­ści przy­no­si wspól­ne przy­go­to­wy­wa­nie posił­ków? Na te i wie­le innych pytań, z zakre­su sztu­ki kuli­nar­nej i dzie­dzin pokrew­nych, odpo­wiedź znaj­dzie­my jutro, pod­czas wyjąt­ko­we­go spo­tka­nia w gdyń­skiej Gale­rii Klif.

Jedze­nie pobu­dza więk­szość zmy­słów – sma­ku, wzro­ku i węchu. Roz­mo­wy o jedze­niu anga­żu­ją do tego zmysł słu­chu, a dodat­ko­wo mogą wpły­nąć na naszą wyobraź­nię. Mając taką wie­dzę Gale­ria Klif przy­go­to­wa­ła nie lada grat­kę dla swo­ich klien­tów i pla­nu­je roz­bu­dzić ich wszyst­kie zmy­sły. W ramach orga­ni­zo­wa­ne­go od dwóch mie­się­cy cyklu imprez pod nazwą K2 Spo­tka­nia na szczy­cie, 14 czerw­ca o godz. 18.00 odbę­dzie się tam wyda­rze­nie zaty­tu­ło­wa­ne K2 Spo­tka­nie na szczy­cie sma­ku.

 — Wie­lu z nas twier­dzi, że nie ma zdol­no­ści kuli­nar­nych, tym­cza­sem wystar­czy je po pro­stu roz­bu­dzić – twier­dzi Beata Gór­ska-Bog­dan, Mar­ke­ting Mana­ger Gale­rii Klif w Gdy­ni. – Jeśli doda­my do tego szczyp­tę wie­dzy o zdro­wym odży­wia­niu oraz o oddzia­ły­wa­niu jedze­nia na psy­chi­kę i rela­cje mię­dzy­ludz­kie, może oka­zać się, że w naszych kuch­niach zacznie dziać się magia – dodaje.

 Tym razem eks­per­ta­mi zapro­szo­ny­mi do popro­wa­dze­nia spo­tka­nia będą blo­ger­ka modo­wo-kuli­nar­na Karo­li­na Gli­niec­ka (zna­na jako @charlizemystery) i jej mąż Adrian. Karo­li­na Gli­niec­ka  swo­je­go blo­ga pro­wa­dzi nie­prze­rwa­nie od 2008 roku. Była jed­ną z pierw­szych blo­ge­rek modo­wych w Pol­sce i pierw­szą, któ­ra otrzy­ma­ła zapro­sze­nie na Nowo­jor­ski Tydzień Mody. Jej sty­li­za­cje moż­na było oglą­dać mię­dzy inny­mi w Harper’s Baza­ar Austra­lia, Gla­mo­ur Mexi­co czy inter­ne­to­wych wyda­niach Vogue Bri­tish, Vogue Ita­lia, Harper’s Baza­ar, czy W‑Magazine. W 2014 roku na ryn­ku poja­wi­ła się jej pierw­sza książ­ka pt. „Nie mam się w co ubrać”. Dru­gą miło­ścią Karo­li­ny, któ­rą zwień­czy­ła pro­jek­tem kuli­nar­nym pt. “Zostań na śnia­da­nie”, jest goto­wa­nie. Obec­nie Karo­li­na poru­sza na swo­ich kana­łach tema­ty nie tyl­ko zwią­za­ne z modą czy kuli­na­ria­mi, ale tak­że z obsza­ru part­ner­stwa i podróży.

 Naj­bliż­sze spo­tka­nie na szczy­cie będzie się zde­cy­do­wa­nie róż­nić od poprzed­nich. Nie tyl­ko tema­ty­ką, któ­ra mniej sku­pio­na będzie na spra­wach kobie­cych, ale też będzie wyraź­niej warsz­ta­to­we. Oprócz dys­ku­sji na temat jedze­nia prze­wi­dzia­no bowiem degu­sta­cję potraw z naj­now­sze­go e‑booka Karo­li­ny, a w cza­sie kolej­nej czę­ści uczest­ni­cy dowie­dzą się też, jak je przygotować.

- Ponie­waż nic nie łączy ludzi bar­dziej niż wspól­ne goto­wa­nie, mamy nadzie­ję na zacie­śnie­nie rela­cji mię­dzy uczest­ni­ka­mi spo­tka­nia i nawią­za­nie dłu­go­trwa­łych zna­jo­mo­ści, dzię­ki Gale­rii Klif – zazna­cza Beata Górska-Bogdan.

 K2 Spo­tka­nia na szczy­cie to kolej­ny ukłon mar­ki Klif w stro­nę klien­tów. Poprzez sze­reg podej­mo­wa­nych akcji pro­spo­łecz­nych i pro­eko­lo­gicz­nych oraz cha­ry­ta­tyw­nych poka­zu­je, że waż­ne są dla niej rela­cje z lokal­ną spo­łecz­no­ścią, a tak­że dzia­ła­nia inte­gra­cyj­ne i edu­ka­cyj­ne. Orga­ni­zu­jąc wspo­mnia­ny cykl spo­tkań, Klif sta­wia przede wszyst­kim na war­tość mery­to­rycz­ną. Dla­te­go do pre­lek­cji, wykła­dów i pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów zapra­sza­ni są popu­lar­ni eks­per­ci w danej dzie­dzi­nie. Pod­czas warsz­ta­tów, będą­cych uzu­peł­nie­niem spo­tka­nia, uczest­ni­cy mogą z kolei pozy­skać przy­dat­ne umie­jęt­no­ści. Spo­tka­nia mają kame­ral­ny cha­rak­ter i obo­wią­zu­je na nie ogra­ni­czo­na pula wej­śció­wek. Rezer­wa­cja miej­sca moż­li­wa jest poprzez for­mu­larz na stro­nie https://gdynia.klif.pl/aktualnosci/spotkanie-na-sczycie-smaku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *