Wio­sen­ne zmia­ny w Air­port Hotel Okę­cie. Alan Pasierb nowym Sze­fem Cukierni

Wio­sen­ne zmia­ny w Air­port Hotel Okę­cie. Alan Pasierb nowym Sze­fem Cukierni

W powie­trzu zde­cy­do­wa­nie czuć już wio­snę. A wio­sna koja­rzy się głow­nie ze zmia­na­mi. Tak jest też w Air­port Hotel Okę­cie. Do zespo­łu obiek­tu dołą­czył bowiem nowy Szef Cukier­ni – Alan Pasierb.

Swo­ją przy­go­dę z hote­lem roz­po­czął dużo wcze­śniej, bo już 2016 roku. Pra­co­wał i szko­lił się pod czuj­nym okiem mistrza cukier­nic­twa Micha­ła Iwa­niu­ka. Uczest­ni­czył w wie­lu kon­kur­sach cukier­ni­czych, pla­su­jąc się w nich na podium. Zdo­był mię­dzy inny­mi II miej­sce w kon­kur­sie “Master chal­len­ge by schol­ler”, II miej­sce w Mistrzo­stwach Pol­ski w przy­go­to­wa­niu dese­rów Expo swe­et, czy III miej­sce w mistrzo­stwach Cukier­ni­czych “Debic Pastry Cup”. Jak sam twier­dzi naj­bar­dziej w swo­im fachu lubi nowe wyzwa­nia cukier­ni­cze, któ­re z chę­cią i zaan­ga­żo­wa­niem wyko­nu­je. Pry­wat­nie jego pasją są podró­że kuli­nar­ne zwią­za­ne z Bli­skim Wscho­dem i Skan­dy­na­wią – to dzię­ki nim cały czas odkry­wa nowe połą­cze­nia sma­ków i aro­ma­tów. Na dwa lata poże­gnał się z Air­port Hotel Okę­cie, aby wró­cić tu na sta­no­wi­sko Sze­fa Cukierni.

Od nie­daw­na w Cze­ko­la­dzie Café nowe­go kie­run­ku i cze­ko­la­do­we­go zacię­cia zada­je Szef Cukierni 

“Alan Pasierb, któ­ry od ponad 12 lat dzia­ła w bran­ży cukier­ni­czej. Co wię­cej, już od 3 lat jest zwią­za­ny z Cze­ko­la­dziar­nią, w któ­rej two­rzy nie­ba­nal­ne kre­acje, wobec któ­rych nie moż­na przejść obo­jęt­nie. Każ­dy two­rzo­ny przez nie­go deser to prze­my­śla­na struk­tu­ra kom­po­zy­cji i sma­ku, dzię­ki cze­mu każ­dy moż­na okre­ślić mia­nem dzie­ła cukiernictwa.”

mówi o Ala­nie Pasier­bie Dyrek­tor Gene­ral­ny Hote­lu Jacek Piasecki.

Goście restau­ra­cji hote­lo­wych będą mogli prze­te­sto­wać słod­ko­ści szy­ko­wa­ne pod okiem Ala­na, zwłasz­cza że zbli­ża się sezon komu­nij­ny. A Air­port Hotel Okę­cie ma na tę oka­zję wyjąt­ko­wą ofer­tę, w któ­rej znaj­du­je się mię­dzy inny­mi wyśmie­ni­te menu skom­po­no­wa­ne pod okiem zna­nych z wyso­kich wyma­gań i ogrom­nej pasji do sztu­ki kuli­nar­nej Mistrzów Kuch­ni Air­port Hotel Okęcie.

Spe­cja­li­ści zaj­mu­ją­cy się orga­ni­za­cją przy­jęć przy­go­tu­ją spe­cjal­ną kon­sul­ta­cję i wesprą w orga­ni­za­cji przy­ję­cia w sty­lo­wej o prze­stron­nej restau­ra­cji Mira­ge lub innej sali ban­kie­to­wej, któ­ra będzie paso­wa­ła do ocze­ki­wań orga­ni­za­to­ra. Zadba­ją tak­że o deko­ra­cje kwia­to­we na sto­łach i bufe­tach lub zapro­po­nu­ją inne moż­li­wo­ści aranżacji.

A całość dopeł­nią praw­dzi­we cze­ko­la­do­we dzie­ła sztu­ki przy­go­to­wa­ne przez Sze­fa Cukier­ni. Tru­fle, pra­li­ny, dese­ry, musy, czy wyjąt­ko­wy tort komu­nij­ny zachwy­cą wszyst­kich gości, zarów­no wizu­al­nie, jak i smakowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *