Mię­dzy­na­ro­do­we Mistrzo­stwa Pol­ski Sommelierów

Mię­dzy­na­ro­do­we Mistrzo­stwa Pol­ski Sommelierów

Już 26 maja w Air­port Hotel Okę­cie roz­pocz­ną się Mię­dzy­na­ro­do­we Mistrzo­stwa Pol­ski Som­me­lie­rów. I choć to już 22 edy­cja Mistrzostw Pol­ski Som­me­lie­rów, to w tym roku po raz pierw­szy oprócz pol­skich zawod­ni­ków w kon­kur­sie wezmą udział przed­sta­wi­cie­le sto­wa­rzy­szeń som­me­lier­skich z innych krajów

Mistrzo­stwa Pol­ski Som­me­lie­rów orga­ni­zo­wa­ne są przez Sto­wa­rzy­sze­nie Som­me­lie­rów Pol­skich już od ponad 20 lat. Ich głów­nym celem jest mobi­li­zo­wa­nie bran­ży som­me­lier­skiej do cią­głe­go pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji oraz uświa­da­mia­nie publicz­no­ści, cze­go moż­na i powin­no się ocze­ki­wać od oso­by ser­wu­ją­cej lub sprze­da­ją­cej wino.

Wyda­rze­nie trwa trzy dni i podzie­lo­ne jest na trzy eta­py: eli­mi­na­cje, pół­fi­nał oraz finał, czy­li wal­ka o tytuł mię­dzy trze­ma naj­lep­szy­mi zawod­ni­ka­mi. W tym roku poja­wi się wię­cej prak­tycz­nych i teo­re­tycz­nych niż we wcze­śniej­szych edy­cjach, a tak­że wyda­rze­nia dodat­ko­we, takie jak semi­na­ria tema­tycz­ne i degustacje.

Zawod­ni­ków oce­niać będzie pro­fe­sjo­nal­ne jury w skład któ­re­go wejdą:

  • Tomasz Kolec­ki – Pre­zy­dent Sto­wa­rzy­sze­nia Som­me­lie­rów Polskich
  • Alba E H Hough – Pani Pre­zy­dent  Vínþjó­na­sam­tök Íslands – Islandia
  • Gábor Kovács – Pre­zy­dent Węgier­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Sommelierów
  • Dru­ta Mihai – Pre­zy­dent Aso­cia­tia de Som­me­lier din Repu­bli­ca Moldova
  • Mar­ty­nas Pra­vi­lo­nis – Repre­zen­tant Lie­tu­vos somel­jė asociacija
  • Grze­gorz Jach – Wice­pre­zy­dent Sto­wa­rzy­sze­nia Som­me­lie­rów Polskich
  • Adam Tom­czak – Mistrz Pol­ski Som­me­lie­rów 2021
  • Maciej Soko­łow­ski – Wice­mistrz Pol­ski Som­me­lie­rów 2018
  • Kamil Woj­ta­siak – Mistrz Pol­ski Som­me­lie­rów 2018

W sobot­ni wie­czór, na zła­go­dze­nie emo­cji po tej czę­ści zawo­dów, orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją na bez­płat­ną, dostęp­ną dla publicz­no­ści degu­sta­cję win i alko­ho­li Bar des Som­me­liers, któ­ra roz­pocz­nie się o godzi­nie 19.00.

Nie­dzie­la to dzień fina­ło­wy, a wstęp na tę część Mistrzostw jest już bile­to­wa­ny. Dzień roz­pocz­nie się otwar­tą degu­sta­cją win for­mie „walk aro­und” popro­wa­dzo­ną przez part­ne­rów zawo­dów. O godzi­nie 11:00 pla­no­wa­ny jest pół­fi­nał, a 17:00 – wiel­ki finał. Zarów­no pół­fi­nał, jak i finał będą trans­mi­to­wa­ne na pro­fi­lu Face­bo­ok Stowarzyszenia.

Po zakoń­cze­niu zawo­dów goście fina­łu wezmą udział w uro­czy­stym Gala Dinner.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *