Por­tal
Gastro­no­micz­ny

Nasz por­tal to źró­dło infor­ma­cji dla pro­fe­sjo­na­li­stów z bran­ży restau­ra­cyj­nej. Naszym celem jest popra­wa wydaj­no­ści i opty­ma­li­za­cja zarzą­dza­nia w restau­ra­cjach.

Publi­ku­je­my wia­do­mo­ści, tren­dy, ogło­sze­nia, pora­dy eks­per­tów, aby zaofe­ro­wać war­to­ścio­we tre­ści dla restau­ra­to­rów.
Pro­wa­dzi­my bazę przy­dat­nych kon­tak­tów do firm z bran­ży HORECA (hur­tow­nie, dostaw­cy, wypo­sa­że­nie gastro­no­mi, szko­le­nia, pra­ca, fran­czy­zy, agen­cje marketingowe)


Naj­now­sze Artykuły

Mar­ke­ting w restauracji

Dla wie­lu restau­ra­to­rów i mana­ge­rów mar­ke­ting restau­ra­cji jest nie­ustan­nym wyzwa­niem. Poznaj naj­now­sze tak­ty­ki mar­ke­tin­go­we, któ­re przy­cią­ga­ją gości do drzwi. Naucz się mar­ke­tin­gu w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, stra­te­gii e‑mail, tech­nik budo­wa­nia mar­ki, SEO i nie tylko.

Restau­ra­cje, kucha­rze, żyw­ność i napo­je itd.

Śle­dze­nie por­ta­lu gastro­no­micz­ne­go to naj­lep­szy spo­sób, aby restau­ra­to­rzy mogli dowie­dzieć się o nowo­ściach w branży.

..


Dołącz do naszych part­ne­rów i patronów.


Fir­my z bran­ży HORECA

Baza przy­dat­nych kon­tak­tów do firm z bran­ży HORECA (hur­tow­nie, wypo­sa­że­nie gastro­no­mi, szko­le­nia, pra­ca, fran­czy­zy, agen­cje marketingowe)