Jak ser­wo­wać Snack – Przy­smak Świę­to­krzy­ski od WSP SPOŁEM? Pod­kie­lec­ka piz­ze­ria ma nowy sposób!

Jak ser­wo­wać Snack – Przy­smak Świę­to­krzy­ski od WSP SPOŁEM? Pod­kie­lec­ka piz­ze­ria ma nowy sposób!

Kto nie lubi wra­cać do sma­ków z dzie­ciń­stwa? Sama myśl o nich wywo­łu­je uśmiech na twa­rzy i wspo­mnie­nia domo­wych potraw przy­go­to­wy­wa­nych przez mamę. Jed­ną z nich są bez wąt­pie­nia popu­lar­ne „krat­ki”, nazy­wa­ne przez nie­któ­rych rów­nież „okien­ka­mi”.

Mowa tu oczy­wi­ście o spe­cja­le rodem z Kielc czy­li Snac­ku — Przy­sma­ku Świę­to­krzy­skim. Pro­du­ko­wa­ny jest on nie­prze­rwa­nie od ponad 35 lat przez Wytwór­czą Spół­dziel­nię Pra­cy „Spo­łem”. Kie­dyś sma­ży­ło się go w wie­lu domach niczym fryt­ki, a potem zaja­da­ło wspól­nie z rodzi­ca­mi i rodzeń­stwem przed tele­wi­zo­rem czy na podwór­ku z kole­żan­ka­mi i kole­ga­mi. Na kuli­nar­nej liście prze­bo­jów lat 80. i 90. XXI wie­ku bez wąt­pie­nia zaj­mo­wał pocze­sne miej­sce. A jak sytu­acja wyglą­da dzisiaj?

Nostal­gicz­na prze­ką­ska nie do pod­ro­bie­nia – jak ją zrobić?

Mimo, że dzi­siej­szy rynek zasy­pa­ny został przez wszel­kie­go rodza­ju chip­sy i chrup­ki, nadal mamy sen­ty­ment do pro­duk­tów spraw­dzo­nych, z dłu­gim sta­żem na ryn­ku. Przy­smak Świę­to­krzy­ski to jed­nak nie tyl­ko wyrób, któ­ry budzi sen­ty­ment, ale tak­że świet­na alter­na­ty­wa (doda­tek) do wie­lu współ­cze­snych i nie­zwy­kle popu­lar­nych dań. Snac­ki z racji swo­je­go kształ­tu oka­zu­ją się wygod­nym i jed­no­cze­śnie nie­zwy­kle ape­tycz­nym „widel­cem” do nabie­ra­nia ulu­bio­nych potraw i sosów, poda­jąc je wprost do ust. Dobrze spraw­dzą się jako doda­tek do chil­li con car­ne lub orien­tal­nych mez­ze z socze­wi­cy (poda­je­my go wów­czas zamiast pie­czy­wa i w ten spo­sób nabie­ra­my hum­mus). Wie­le osób przy­go­to­wu­je Snack — Przy­smak Świę­to­krzy­ski z dodat­kiem sera, mię­sa mie­lo­ne­go i papry­czek chil­li, nie­mal iden­tycz­nie jak hisz­pań­skie nachos. Z powo­dze­niem zaser­wu­je­my go rów­nież sosem sero­wym queso, guaca­mo­le z awo­ka­do na ostro lub lek­kim dipem pomi­do­ro­wo-zio­ło­wym. Dla wiel­bi­cie­li kuli­nar­nych tra­dy­cji zawsze pozo­sta­je kla­sycz­na wer­sja – z solą, ket­chu­pem, majo­ne­zem czy sosem tatar­skim, choć świet­nie sma­ku­je rów­nież z orien­tal­ny­mi przy­pra­wa­mi, taki­mi jak chil­li, cur­ry, a nawet garam masala.

Opi­sy­wa­ną prze­ką­skę przy­go­to­wu­je się wyjąt­ko­wo pro­sto: wystar­czy patel­nia lub fryt­kow­ni­ca oraz olej roz­grza­ny do 180 st. C. Samo sma­że­nie trwa dosłow­nie 5 ‑10 sekund po któ­rych Snac­ki spek­ta­ku­lar­nie nabie­ra­ją obję­to­ści (rosną nawet kil­ku­krot­nie), zysku­ją ape­tycz­ny zło­ty kolor, robią się przy­jem­nie chrup­kie i goto­we do spożycia.

Powrót do korze­ni… w nowo­cze­snym wydaniu

Przy­smak Świę­to­krzy­ski prze­ży­wa swo­ją dru­gą mło­dość. Potwier­dza to jed­na z pod­kie­lec­kich piz­ze­rii, któ­ra kil­ka lat temu posta­no­wi­ła wpro­wa­dzić do swo­je­go menu piz­zę na bazie pro­duk­tów WSP. Jak infor­mu­je Mało­mia­stecz­ko­wa Piz­za, zain­te­re­so­wa­nie ofer­tą jest duże, podob­nie jak ilość zamó­wień. Widać więc, że piz­za i Snack — Przy­smak Świę­to­krzy­ski to nie­zwy­kle dobra­na para.

– Piz­za Kie­lec­ka to nie­wąt­pli­wie jed­na z ulu­bio­nych pozy­cji w naszym menu: skła­da się z autor­skie­go cia­sta, sera moz­za­rel­la, wiej­skiej kieł­ba­sy, bocz­ku, cebu­li, Majo­ne­zu Kie­lec­kie­go oraz prze­ką­sek Snack – Przy­smak Świę­to­krzy­ski. Wymy­śla­jąc nową piz­zę mie­sią­ca, posta­no­wi­li­śmy cof­nąć się w cza­sie i stwo­rzyć piz­zę nie­ba­nal­ną, dzię­ki któ­rej wró­ci­li­śmy do wspo­mnień z dzie­ciń­stwa. Piz­za Kie­lec­ka swo­ją ory­gi­nal­no­ścią i sma­kiem tak bar­dzo roz­pa­li­ła ser­ca naszych gości, że posta­no­wi­li­śmy wpi­sać ją na sta­łe do nasze­go menu. W naszej piz­ze­rii nie ma nudy, sta­ra­my się cią­gle zaska­ki­wać nowy­mi pomy­sła­mi, dla­te­go już w przy­szłym mie­sią­cu poja­wi się kolej­na pro­po­zy­cja z pro­duk­ta­mi fir­my WSP „Spo­łem”. Tym razem zasza­le­je­my z nowym burgerem –

powie­dział Rafał Iwan, wła­ści­ciel pizzerii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *