GRILLOVE PRZYSMAKI — spe­cjal­na ofer­ta od Gre­ek Trade

GRILLOVE PRZYSMAKI — spe­cjal­na ofer­ta od Gre­ek Trade

Sezon gril­lo­wy w peł­ni! Klien­ci coraz czę­ściej eks­pe­ry­men­tu­ją kuli­nar­nie, poszu­ku­jąc nowych sma­ków i dodat­ków do tra­dy­cyj­nych gril­lo­wa­nych potraw. Fir­ma Gre­ek Tra­de przy­go­to­wa­ła na ten okres spe­cjal­ną ofer­tę mar­ki Hel­com, któ­ra obej­mu­je zarów­no kla­sycz­ne kor­ni­szo­ny, jak i rów­nież sze­ro­ką gamę past do pie­czy­wa i owo­co­wy asor­ty­ment do mięs i serów.

GRILLOVE PRZYSMAKI od Gre­ek Trade

Pod­czas sezo­nu gril­lo­we­go na pół­kach skle­po­wych nie może zabrak­nąć róż­no­rod­nych dodat­ków, któ­re świet­nie kom­po­nu­ją się z dania­mi z rusztu.

Fir­ma Gre­ek Tra­de ofe­ru­je cie­ka­we pro­po­zy­cje sma­ko­we typu anti­pa­sti nadzie­wa­ne serem, bru­schet­ty czy papry­ko­wą pastę Ajvar. 

Róż­no­rod­na w sma­ki ofer­ta z pew­no­ścią tra­fi w gusta sze­ro­kie­go gro­na kon­su­men­tów. GRILLOVE PRZYSMAKI to zna­ne i lubia­ne pro­po­zy­cje pro­duk­tów od cenio­nej od lat mar­ki Helcom.

Ofer­ta gril­lo­wa fir­my Gre­ek Tra­de jest połą­czo­na z sil­nym wspar­ciem rekla­mo­wym, gwa­ran­tu­ją­cym atrak­cyj­ną eks­po­zy­cję wybra­nych pro­duk­tów w Punk­tach Sprze­da­ży Deta­licz­nej w tym wyko­rzy­sta­niu mate­ria­łów POS typu: stan­dy, wob­ble­ry  jak rów­nież dzia­ła­nia medial­ne skie­ro­wa­ne do kon­su­men­tów: rekla­ma radio­wa, współ­pra­ca blo­ger­sko-influ­en­cer­ska oraz dzia­ła­nia digitalowe. 

Pomy­sły na gril­lo­we przekąski

Sze­ro­ki wybór pro­duk­tów w ofer­cie spe­cjal­nej pozwa­la na przy­go­to­wa­nie roz­ma­itych dań z gril­la. Kor­ni­szo­ny w róż­nych sma­kach moż­na pró­bo­wać pro­sto ze sło­icz­ka, jak rów­nież świet­nie spraw­dzą się jako doda­tek do sała­tek czy mięs grillowanych.

Pikant­ne papry­ki jala­pe­no doda­ne do domo­wych hot dogów z gril­lo­wa­ną kieł­ba­ską, wyostrzą smak i ape­tyt, nato­miast pastę ajvar moż­na wyko­rzy­stać jako skład­nik mary­na­ty do mięs czy samo­dziel­ny doda­tek na przy­kład do gril­lo­wa­nych warzyw. 

Kolej­na pro­po­zy­cja z ofer­ty to bru­schet­ty we wło­skim sty­lu. Są to aro­ma­tycz­ne pasty na bazie pomi­do­rów, papry­ki lub oli­wek, któ­re dosko­na­le sma­ku­ją na lek­ko gril­lo­wa­nym pieczywie. 

W przy­pad­ku owo­co­wych dodat­ków takich jak żura­wi­na, borów­ka, jarzę­bi­na, czy aro­nia, pole­ca­my wypró­bo­wać połą­cze­nie pro­duk­tu z gril­lo­wa­ny­mi sera­mi i mię­sa­mi np. karkówką. 

Jakie pro­duk­ty zna­la­zły się w ofercie?

W spe­cjal­nej ofer­cie gril­lo­wej zna­la­zły się m.in.:

  • Tra­dy­cyj­ne kor­ni­szo­ny z róż­ny­mi dodatkami 
  • Pikant­ne papry­ki jala­pe­no oraz pasta ajvar
  • Bru­schet­ty w róż­nych smakach 
  • Owo­co­we dodat­ki do mięs i serów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *