Wina Mara­ni z nową iden­ty­fi­ka­cją wizualną

Wina Mara­ni z nową iden­ty­fi­ka­cją wizualną

Gru­ziń­ska winiar­nia J.S.C. Tela­vi Wine Cel­lar wpro­wa­dza nowe ety­kie­ty dla wybra­nych linii
pro­duk­to­wych mar­ki Mara­ni. Nowa iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na doty­czy win AOC, regio­nal­nych
oraz musu­ją­cych. Naj­now­szy pro­jekt ety­kiet win Mara­ni na nowo defi­niu­je cha­rak­ter mar­ki. Posta­wio­no na pro­stą, ele­ganc­ką este­ty­kę, uprosz­czo­no liter­nic­two i wyraź­nie zadba­no o odróż­nie­nie poszcze­gól­nych linii pro­duk­to­wych. Nowe ety­kie­ty opa­trzo­ne są tak­że odświe­żo­ną wer­sją logotypu.

Wina AOC

Ter­min AOC, czy­li Appel­la­tion d’Origine Con­trôlée, ozna­cza okre­ślo­ny obszar, meto­dy upra­wy wino­ro­śli oraz tech­ni­ki pro­duk­cji, będą­ce potwier­dze­niem naj­lep­szej jako­ści wina. W ofer­cie Mara­ni znaj­du­ją się wina ape­la­cji z regio­nów Kache­ti oraz Racha-Lech­khu­mi, takie jak doce­nia­ne przez kone­se­rów Muku­za­ni czy Khvanch­ka­ra. Nowe ety­kie­ty tej linii win cha­rak­te­ry­zu­je kla­sycz­na ele­gan­cja, odpo­wia­da­ją­ca ich wyra­fi­no­wa­ne­mu smakowi.

Wina regio­nal­ne

Linia win regio­nal­nych opa­trzo­na zosta­ła nie­co lżej­szym desi­gnem, wyraź­nie odmien­nym od
dotych­cza­so­we­go. Miło­śni­cy Mtsva­ne czy Sape­ra­vi powin­ni szu­kać na pół­kach bute­lek z
cha­rak­te­ry­stycz­ną ple­cion­ką zain­spi­ro­wa­ną moty­wem tra­dy­cyj­nych dachów z regio­nu Meschetia.

Wina musu­ją­ce

Nowe, nie­co awan­gar­do­we ety­kie­ty win musu­ją­cych Mara­ni znacz­nie zyska­ły na czy­tel­no­ści. By
ujed­no­li­cić iden­ty­fi­ka­cję wszyst­kich linii pro­duk­tów, na ety­kie­cie, poza nazwą mar­ki Mara­ni, poja­wił się logo­typ w peł­nym kształcie. 

To nie pierw­sze wina Mara­ni, któ­re docze­ka­ły się up-bran­din­gu ety­kiet. W 2021 r. mar­ka
zapre­zen­to­wa­ła nowe, mini­ma­li­stycz­ne ety­kie­ty dla linii swo­ich win sto­ło­wych – Tela­vu­ri.
W Pol­sce wina Mara­ni dostęp­ne są od 19 lat poprzez wyłącz­ne­go dys­try­bu­to­ra, Mara­ni 1915
(www.marani.com.pl).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *