Kar­ków­ka kró­lo­wą gril­la! Raport „Jak gril­lu­ją Pola­cy?” na majówkę

Kar­ków­ka kró­lo­wą gril­la! Raport „Jak gril­lu­ją Pola­cy?” na majówkę

Gril­lo­wa­nie jest czę­sto okre­śla­ne jako nasz „naro­do­wy sport”. Wie­le osób nie wyobra­ża sobie dłu­gie­go week­en­du bez spo­tka­nia z przy­ja­ciół­mi i rodzi­ną przy gril­lu oraz wspól­ne­go bie­sia­do­wa­nia. Ile śred­nio wyda­je­my na gril­la, jakie dania są naj­po­pu­lar­niej­sze, co pije­my pod­czas gril­lo­wa­nia i za co naj­bar­dziej je lubi­my? Odpo­wie­dzi znaj­dzie­my w naj­now­szym rapor­cie „Jak gril­lu­ją Polacy?”.

Pola­cy uwiel­bia­ją gril­lo­wać! Kie­dy tyl­ko słup­ki rtę­ci idą w górę, się­ga­my po ruszt, akce­so­ria do gril­la i zapra­sza­my zna­jo­mych. Week­en­do­wy relaks, grill w ogro­dzie, dobre jedze­nie, czas spę­dzo­ny z przy­ja­ciół­mi i rodzi­ną. Bez wąt­pie­nia w gril­lo­wa­niu nie mamy sobie rów­nych. Po pro­stu to kochamy!

– Gril­lo­wa­nie od lat jest jed­nym z ulu­bio­nych zajęć Pola­ków. Aro­ma­tycz­ny zapach, soczy­ste mię­so, chru­pią­ce warzy­wa to tyl­ko nie­któ­re ele­men­ty uda­ne­go gril­la. Tak napraw­dę naj­waż­niej­szym czyn­ni­kiem są ludzie – nasi przy­ja­cie­le, rodzi­na, zna­jo­mi, z któ­ry­mi spę­dza­my wspól­nie czas – mówi Michał Dobosz, eks­pert gril­lo­wy, wła­ści­ciel ser­wi­su Grill360.pl i mar­ki Decofire.pl. – Grill jest czę­sto pre­tek­stem do spo­tkań i spę­dza­nia razem wie­lu godzin, któ­re mija­ją nam na roz­mo­wach i wspól­nym biesiadowaniu.

Jak czę­sto i na czym gril­lu­ją Polacy?

W rapor­cie „Jak gril­lu­ją Pola­cy?” znaj­du­je­my odpo­wiedź na to, jaka jest czę­sto­tli­wość gril­lo­wa­nia wśród Pola­ków pod­czas trwa­nia sezo­nu gril­lo­we­go. Aż 45% osób, czy­li pra­wie poło­wa ankie­to­wa­nych, dekla­ru­je, że w trak­cie cie­plej­szych dni gril­lu­je przy­naj­mniej raz w tygo­dniu. Waż­nym wnio­skiem jest tak­że wzrost popu­lar­no­ści i zain­te­re­so­wa­nia gril­la­mi gazo­wy­mi. Mimo że gril­le węglo­we mają wciąż prze­wa­gę, to znacz­na część ankie­to­wa­nych korzy­sta tak­że z gril­li na gaz. W pyta­niu wie­lo­krot­ne­go wybo­ru o rodzaj gril­la, 65% ankie­to­wa­nych wska­za­ło korzy­sta­nie z gril­la węglo­we­go, a 44% z gril­la gazo­we­go. Jeże­li gril­lu­je­my na gril­lach węglo­wych, to naj­chęt­niej korzy­sta­my z bry­kie­tu – odpo­wie­dzia­ło tak 55% ankietowanych.

Jakie są decy­zje zaku­po­we Polaków?

Nadal wybie­ra­my tań­sze mode­le gril­li – 34% bada­nych zaku­pi­ło gril­la w prze­dzia­le ceno­wym do 500 zł. Dane te poka­zu­ją, że Pola­cy wciąż naj­chęt­niej wybie­ra­ją nie­dro­gie mode­le mar­ke­to­we, któ­re miesz­czą się w niż­szym puła­pie ceno­wym niż gril­le markowe.

– Mode­le uzna­nych na ryn­ku gril­lo­wym firm wyróż­nia­ją się zde­cy­do­wa­nie lep­szą jako­ścią i wyko­na­niem od mode­li tzw. „no name”, któ­re może­my zaku­pić w mar­ke­tach – mówi Mar­cin Cho­miak, eks­pert gril­lo­wy w fir­mie Deco­fi­re. – Gril­le uzna­nych pro­du­cen­tów są zazwy­czaj wypo­sa­żo­ne w sze­reg opa­ten­to­wa­nych tech­no­lo­gii, zapew­nia­ją moż­li­wość utrzy­ma­nia sta­bil­nej tem­pe­ra­tu­ry w pie­kar­ni­ku gril­la, mają odpo­wied­nią izo­la­cję, dosko­na­łej jako­ści rusz­ty czy wyso­ką moc – war­to wie­dzieć, że do przy­go­to­wa­nia potraw takich jak piz­za czy

stek, któ­re wyma­ga­ją bar­dzo wyso­kich tem­pe­ra­tur, musi­my mieć grill, któ­ry jest w sta­nie je osiągnąć.

Przy wybo­rze gril­la naj­czę­ściej kie­ru­je­my się taki­mi kry­te­ria­mi jak: rodzaj rusz­tu, jego powierzch­nia, a tak­że licz­ba pal­ni­ków i wypo­sa­że­nie dodat­ko­we np. wbu­do­wa­ny w pokry­wę ter­mo­metr. Wśród akce­so­riów do gril­lo­wa­nia prym wio­dą: szczyp­ce (71%), łopat­ka do gril­la (57%) i szpad­ki do szasz­ły­ków (36%).

Co naj­bar­dziej lubi­my na grillu?

Nie­kwe­stio­no­wa­ną kró­lo­wą gril­la jest kar­ków­ka! Przy­go­to­wu­je ją aż 79% respon­den­tów. Dużą popu­lar­no­ścią cie­szy się tak­że kieł­ba­sa (74%) i kur­czak (68%). Jeże­li cho­dzi o tech­ni­ki gril­lo­wa­nia, to nadal wie­le osób nie zwra­ca uwa­gi na meto­dy gril­lo­wa­nia (39%), a 66% respon­den­tów przy­go­to­wu­je potra­wy „na oko”, nie kon­tro­lu­jąc tem­pe­ra­tu­ry potraw za pomo­cą ter­mo­me­tru. Pod­czas gril­lo­wa­nia naj­chęt­niej pije­my piwo (84%) oraz wodę (52%). Wie­le osób się­ga tak­że po moc­niej­sze alko­ho­le, soki i napo­je gazo­wa­ne (40%). Dodat­ki do gril­lo­wa­nych potraw, któ­re cie­szą się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią to: sosy, ket­chup i musztarda.

Gdzie, dla kogo i za ile grillujemy?

Naj­chęt­niej gril­lu­je­my w ogro­dzie obok domu (73%), a grill orga­ni­zu­je­my dla więk­szej gru­py – naj­czę­ściej do 6 osób (35%). Aż 73% Pola­ków poszu­ku­je nowych prze­pi­sów do przy­go­to­wa­nia na gril­lu. Ozna­cza to, że wie­le osób chce zasko­czyć swo­ich naj­bliż­szych, przy­go­to­wu­jąc nie­stan­dar­do­we dania na rusz­cie. Gril­lo­wy budżet oscy­lu­je naj­czę­ściej w oko­li­cach kwo­ty 100–200 zł – odpo­wiedź tę wska­za­ło 34% badanych.

Plu­sy i minu­sy grillowania

79% Pola­ków naj­bar­dziej ceni gril­lo­wa­nie za moż­li­wość spę­dza­nia cza­su z przy­ja­ciół­mi i rodzi­ną, smacz­ne jedze­nie (77%) oraz spę­dza­nie cza­su na świe­żym powie­trzu (72%). Jako wady gril­lo­wa­nia wska­zu­je­my m.in. mycie i sprzą­ta­nie po gril­lo­wa­niu, uciąż­li­wy dym oraz zmien­ne warun­ki pogo­do­we. Pod­czas majów­ki gril­lu­je zde­cy­do­wa­na więk­szość Pola­ków – aż 80%! Ci, któ­rzy nie mogli sobie na to pozwo­lić, jako przy­czy­ny wska­zu­ją: brak urlo­pu, brzyd­ką pogo­dę, brak środ­ków finan­so­wych i pandemię.

Raport uwi­dacz­nia naj­po­pu­lar­niej­sze gril­lo­we tren­dy wśród Pola­ków. Wie­le osób nie wyobra­ża sobie wio­sen­nych i let­nich week­en­dów bez spo­tka­nia z naj­bliż­szy­mi przy gril­lu. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wy­mi wyni­ka­mi rapor­tu oraz samo­dziel­ne­go odkry­wa­nia gril­lo­wych sma­ków i aromatów.

Całość rapor­tu dostęp­na jest na stro­nie: https://decofire.pl/jak-grilluja-polacy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *