Tomasz Jaku­biak amba­sa­do­rem mar­ki Lewiatan!

Tomasz Jaku­biak amba­sa­do­rem mar­ki Lewiatan!

Miło nam poin­for­mo­wać, że od lip­ca br. amba­sa­do­rem mar­ki Lewia­tan został zna­ny kucharz i tele­wi­zyj­ny dzien­ni­karz kuli­nar­ny — Tomasz Jaku­biak, któ­ry od lat prze­ko­nu­je Pola­ków, że war­to się­gać po lokal­ne pro­duk­ty i odkry­wać regio­nal­ne smaki.

Tomek Jaku­biak jest bar­dzo zna­ną i popu­lar­ną oso­bo­wo­ścią tele­wi­zyj­ną. Jest gospo­da­rzem popu­lar­nych pro­gra­mów “Jaku­biak lokal­nie” oraz nowe­go pro­gra­mu „Jaku­biak Roz­gry­za” w tele­wi­zji Kuch­nia+. W mię­dzy­cza­sie zwią­zał się z tele­wi­zją TVN gdzie pro­wa­dził pro­gram „Sztu­ka Mię­sa”, a ostat­nio zade­biu­to­wał jako czło­nek jury w zna­nym na całym świe­cie pro­gra­mie „Master­chef Junior”. Jest tak­że auto­rem ksią­żek o tema­ty­ce kuli­nar­nej „Z miło­ści do lokal­no­ści” oraz „Jaku­biak lokalnie”.

Tomek Jaku­biak goto­wa­niem zafa­scy­no­wa­ny jest od naj­młod­szych lat. To jego żywioł, miłość i pasja. O jedze­niu potra­fi opo­wia­dać godzi­na­mi, okra­sza­jąc histo­rie wła­ści­wym sobie poczu­ciem humo­ru. Z odda­niem anga­żu­je się w pro­jek­ty edu­ka­cyj­ne adre­so­wa­ne do dzie­ci i mło­dzie­ży, pro­wa­dzi warsz­ta­ty i poka­zy kuli­nar­ne, a tak­że dużo podró­żu­je i pozna­je kuch­nie innych kra­jów. Dłu­go­fa­lo­wa współ­pra­ca z Toma­szem Jaku­bia­kiem ma pod­kre­ślić́, że lokal­ność́ w Lewia­ta­nie to spo­sób dzia­ła­nia wyni­ka­ją­cy z war­to­ści i siły lokal­nych rela­cji naszej mar­ki. Od dwóch lat reali­zu­je­my ini­cja­ty­wę „Wybie­ram lokal­ne”, któ­rej celem jest poka­zy­wa­nie, że war­to wybie­rać pro­duk­ty pocho­dzą­ce z naj­bliż­szej oko­li­cy. Ten spo­sób myśle­nia jest bli­ski rów­nież nasze­mu nowe­mu amba­sa­do­ro­wi. Wspól­nie będzie­my zatem prze­ko­ny­wać do goto­wa­nia z Lewia­ta­nem i wybie­ra­nia lokal­nych produktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *