Sło­necz­ne danie w Lewia­ta­nie — kon­kurs na Insta­gra­mie Gotuje_z_Lewiatanem!

Sło­necz­ne danie w Lewia­ta­nie — kon­kurs na Insta­gra­mie Gotuje_z_Lewiatanem!

Uwol­nij kuli­nar­ną kre­atyw­ność i przy­go­tuj danie lub deser, któ­re przy­wo­łu­ją na myśl pro­mie­nie słoń­ca i let­nie popo­łu­dnie spę­dza­ne w gro­nie przy­ja­ciół. Zain­spi­ruj innych do odkry­wa­nia nowych sma­ków i wygraj akce­so­ria na przyjęcie!

Aby wziąć udział w kon­kur­sie polub pro­fil @gotuje_z_lewiatanem i oznacz go w poście na swo­im pro­fi­lu, gdzie udo­stęp­nisz zdję­cie przy­go­to­wa­nej potra­wy wraz z prze­pi­sem. Do jej przy­rzą­dze­nia wyko­rzy­staj przy­naj­mniej jeden pro­dukt mar­ki Lewia­tan i pokaż go na zdjęciu.

Zaba­wa trwa od 21 czerw­ca do 4 lip­ca 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *