Ralph Kamiń­ski zapra­sza na Bal w Maku

Ralph Kamiń­ski zapra­sza na Bal w Maku

Po kil­ku tygo­dniach od pre­mie­ry swo­je­go czwar­te­go albu­mu, Ralph Kamiń­ski robi nie­spo­dzian­kę fanom i zapra­sza ich na bal… w Maku! Kto może się na nim poja­wić? Każ­dy kto ma sma­ka na Maka oraz kon­to w apli­ka­cji McDonald’s. Dla osób, któ­re gro­ma­dzą punk­ty w pro­gra­mie lojal­no­ścio­wym MojeM Nagro­dy, zosta­ła bowiem przy­go­to­wa­na akty­wa­cja, w ramach któ­rej arty­sta gra kon­cer­ty w tech­no­lo­gii roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści i zapo­wia­da mini­tra­sę kon­cer­to­wą po Polsce.

W Maku każ­dy może być sobą, dla­te­go Ralph Kamiń­ski, jeden z naj­cie­kaw­szych arty­stów na pol­skiej sce­nie muzycz­nej, posta­no­wił urzą­dzić w nim wła­sny bal. Aby wziąć udział w zaba­wie, nie­po­trzeb­ne są żad­ne zapro­sze­nia — na balu w Maku wszy­scy są mile widzia­ni. Wystar­czy jedy­nie posia­dać kon­to w apli­ka­cji McDonald’s, żeby zyskać dostęp do kon­cer­tów nagra­nych w tech­no­lo­gii roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści, przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie dla uczest­ni­ków pro­gra­mu lojal­no­ścio­we­go MojeM Nagro­dy. Użyt­kow­ni­cy, któ­rzy zbio­rą 1 punkt na swo­im kon­cie i wymie­nia­ją go w apli­ka­cji na filtr AR, będą mogli posłu­chać 3 wybra­nych pio­se­nek arty­sty (kolej­no publi­ko­wa­nych w trak­cie trwa­nia kam­pa­nii) oraz zoba­czyć jego występ na sce­nie, na jakiej dotąd nikt jesz­cze nie występował.

Jed­nak to nie koniec atrak­cji. Dla głod­nych praw­dzi­wych muzycz­nych wra­żeń, gospo­darz balu wspól­nie z McDonald’s zor­ga­ni­zu­je rów­nież mini­tra­sę kon­cer­to­wą po Pol­sce. Kame­ral­ne kon­cer­ty Ral­pha Kamiń­skie­go odbę­dą się w listo­pa­dzie tego roku, a kon­kret­nie: 9.11 w Sosnow­cu, 13.11 w Nowym Dwo­rze Gdań­skim, 15.11 we Wło­cław­ku oraz 20.11 w Andry­cho­wie. Goście restau­ra­cji pod zło­ty­mi łuka­mi będą mogli wygrać na nie bilet, bio­rąc udział w quizie, któ­ry ruszy już 26.10.2022 r. Szcze­gó­ły doty­czą­ce akcji oraz dodat­ko­wych nie­spo­dzia­nek przy­go­to­wa­nych z arty­stą, wkrót­ce zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w apli­ka­cji i na kana­łach spo­łecz­no­ścio­wych McDonald’s. Zachę­ca­my do ich uważ­ne­go śle­dze­nia, aby być na bieżąco.

W ramach kam­pa­nii zapla­no­wa­no sze­ro­kie dzia­ła­nia mar­ke­tin­go­we, obej­mu­ją­ce apli­ka­cję, media onli­ne oraz tra­dy­cyj­ne. Zapla­no­wa­no tak­że emi­sję w tele­wi­zji 30-sekun­do­we­go spo­tu z udzia­łem artysty:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *