Gotuj jak mistrz razem z Netto

Gotuj jak mistrz razem z Netto

Poznaj prze­pi­sy sze­fów kuch­ni z lokal­nych restau­ra­cji z całej Polski

Wegań­ski bowl zero waste, kur­czak po pro­wan­sal­sku – ulu­bio­ne danie Napo­le­ona Bona­par­te, zupa pomor­ska albo tra­dy­cyj­ny bigos, to tyl­ko nie­któ­re prze­pi­sy, któ­re moż­na zna­leźć m.in. w gazet­kach pro­mo­cyj­nych Net­to w ramach pro­jek­tu „Gotuj jak mistrz”. Sieć zapro­si­ła do nie­go lokal­ne restau­ra­cje i ich sze­fów kuch­ni, któ­rzy dzie­lą się z klien­ta­mi Net­to pomy­sła­mi na dania, któ­re cie­szą się popu­lar­no­ścią wśród ich spo­łecz­no­ści. Kuli­nar­ne inspi­ra­cje poja­wia­ją się co tydzień, od począt­ku października. 

Net­to od wie­lu lat podej­mu­je ini­cja­ty­wy nakie­ro­wa­ne na lokal­ność. Tym razem sieć zapro­si­ła do współ­pra­cy restau­ra­cje, któ­re na gastro­no­micz­nej mapie kra­ju wyróż­nia­ją się swo­ją kuch­nią, sma­ko­wi­to­ścią dań oraz popu­lar­no­ścią wśród danej społeczności. 

W ramach pro­jek­tu „Gotuj jak mistrz, czy­li Net­to i Restau­ra­cje” sieć zapro­si­ła do współ­pra­cy kil­ka­na­ście róż­nych loka­li z całe­go kra­ju. Karcz­my i knaj­py spe­cja­li­zu­ją­ce się w róż­nych daniach i kuch­niach, przy­go­to­wa­ły spe­cjal­nie dla klien­tów Net­to wyse­lek­cjo­no­wa­ne pro­po­zy­cje potraw spój­nych z ich duchem i cha­rak­te­rem. Kil­ka z nich podzie­li­ło się tymi prze­pi­sa­mi, któ­re cie­szą się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią wśród zama­wia­ją­cych. Na liście zna­la­zły się pomy­sły na przy­staw­ki, danie głów­ne, zupy czy dese­ry. Wszyst­kie wyko­na­ne przez pra­cu­ją­cych w lokal­nych restau­ra­cjach sze­fów kuch­ni ze skład­ni­ków dostęp­nych w skle­pach sie­ci Netto. 

- Na liście dań znaj­du­ją się m.in. pro­po­zy­cje wegań­skie, mię­sne czy ryb­ne. Są też tak­że takie, któ­rym bli­żej do tra­dy­cyj­nych potraw, spo­ży­wa­nych naj­czę­ściej przy rodzin­nym sto­le. Nie zabrak­nie rów­nież bar­dziej wyszu­ka­nych sma­ko­wych kom­po­zy­cji, przy­wie­zio­nych z dale­kich podró­ży i inspi­ro­wa­nych róż­ny­mi zakąt­ka­mi świa­ta. Tym samym każ­dy znaj­dzie coś dla siebie.

- mówi Anna Łuka­sik, Mar­ke­ting Com­mu­ni­ca­tion Mana­ger Net­to Polska. 

– Kolej­ność prze­pi­sów publi­ko­wa­nych co tydzień w naszych mate­ria­łach opra­co­wa­li­śmy w taki spo­sób, by domi­no­wa­ła w nich sezo­no­wość, ale przede wszyst­kim, aby zaspo­ka­jać ape­ty­ty towa­rzy­szą­ce jesien­no-zimo­wej aurze oraz nad­cho­dzą­cych świąt i oka­zji – dodaje. 

Popu­lar­ne dania, lokal­ne spe­cja­ły i sma­ki tradycji 

Net­to wraz z wła­ści­cie­la­mi i sze­fa­mi kuch­ni pro­po­nu­je zatem m.in. krem z pie­czo­nej dyni, któ­ry w jesien­nym sty­lu, roz­po­czął cykl kuli­nar­nych publi­ka­cji. Kolej­nym daniem jest bowl zero waste (potra­wa poda­wa­ną w misce z pokro­jo­ny­mi na kawał­ki skład­ni­ka­mi). Tą pro­po­zy­cją – Net­to, zwra­ca uwa­gę na pro­blem mar­no­wa­nia jedze­nia. War­to dodać, że 16 paź­dzier­ni­ka obcho­dzo­ny był Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Żyw­no­ści. Wśród dań poja­wi się tak­że zupa pomor­ska zwa­na na pół­no­cy kra­ju klop­so­wą, czy tra­dy­cyj­ny pol­ski bigos, a tak­że np. kur­czak po pro­wan­sal­sku – podob­no jed­no z ulu­bio­nych dań cesa­rza Francji. 

- Cie­szy­my się, że mogli­śmy dołą­czyć do tej kuli­nar­nej ini­cja­ty­wy Net­to i zapre­zen­to­wać potra­wę, któ­rą 18 grud­nia 1806 roku jadł Napo­le­on Bona­par­te pod­czas wizy­ty w obe­rży u Kosior­kie­wi­cza, czy­li w kamie­ni­cy, w któ­rej obec­nie znaj­du­je się restau­ra­cja Polonia. 

– mówi Krzysz­tof Gaj­da, współ­wła­ści­ciel restau­ra­cji z Łowicza.

Wła­ści­ciel i szef kuch­ni poznań­skiej Kuch­ni PoWol­ność Wal­de­mar Pru­sak, doda­je – Misją naszej restau­ra­cji jest kar­mić zdro­wo cia­ła i dusze naszych klien­tów. Dla­te­go chęt­nie sko­rzy­sta­li­śmy z zapro­sze­nia do pro­jek­tu, pre­zen­tu­jąc prze­pis na słod­kie wegań­skie co nieco. 

Co tydzień nowy przepis

Pro­po­zy­cje dań od Net­to i restau­ra­to­rów zosta­ły spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne tak, by róż­ni­ły się mię­dzy sobą nie tyl­ko skład­ni­ka­mi, ale i pozio­mem trud­no­ści oraz cza­sem przy­go­to­wa­nia. Wszyst­ko po to, by każ­dy z klien­tów odna­lazł w nich coś dla siebie. 

Kil­ka­na­ście róż­no­rod­nych prze­pi­sów dla domo­wych mistrzów kuch­ni, fanów kuli­na­riów oraz wszyst­kich sma­ko­szy, poja­wiać się będzie tydzień po tygo­dniu, w ponie­dział­ko­wych gazet­kach pro­mo­cyj­nych Net­to. Zaczy­na­jąc od 3 paź­dzier­ni­ka, prze­pi­sy są publi­ko­wa­ne tak­że na kana­łach spo­łecz­no­ścio­wych sie­ci: Face­bo­oku i Insta­gra­mie, w new­slet­te­rze do klien­tów oraz stro­nie inter­ne­to­wej pod adre­sem:
https://www.netto.pl/przepisy/gotuj-jak- mistrz/.
Akcja „Gotuj jak mistrz, czy­li Net­to i Restau­ra­cje” potrwa do koń­ca roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *