Deser czy Pier­nik? Sko­rzy­staj z nowej jesien­nej ofer­ty u Grycana!

Deser czy Pier­nik? Sko­rzy­staj z nowej jesien­nej ofer­ty u Grycana!

W lodziar­nio-kawiar­niach Gry­can – Lody od poko­leń jest już dostęp­na nowa ofer­ta spe­cjal­na, a w niej wyjąt­ko­we połą­cze­nie sma­ków w dese­rze lodo­wym Słod­ko-sło­ne Banof­fi oraz best­sel­le­ro­wy, aro­ma­tycz­ny Pier­nik Sta­ro­pol­ski do każ­dej kawy, her­ba­ty lub cze­ko­la­dy dostęp­ny za jedy­nie 6,90zł.

– Kocha­my Dese­ry, to nasza spe­cjal­ność i uwiel­bia­my je jeść bez wzglę­du na porę roku. W naszej nowej ofer­cie zna­la­zła się grat­ka da wiel­bi­cie­li inten­syw­nych sma­ków – aksa­mit­nie kre­mo­wy, dosko­na­le słod­ki, ale wzbo­ga­co­ny sło­ną nutą i chru­pią­cy­mi dodat­ka­mi, deser Słod­ko-sło­ne Banof­fi. Sło­dycz kaj­ma­ku prze­ła­mu­je w nim inten­syw­ny smak sło­nych orzesz­ków, a chrup­ko­ści nada­ją pokru­szo­ne cia­stecz­ka zbo­żo­we. Dodat­ko­wo, dla wiel­bi­cie­li tra­dy­cyj­nych smaków,w ofer­cie mamy nasz Pier­nik Sta­ro­pol­ski, wypie­ka­ny we wła­snej pra­cow­ni cukier­ni­czej na bazie daw­nej, rodzin­nej recep­tu­ry. Ser­decz­nie zapra­sza­my! –mówi Elż­bie­ta Gry­can, wła­ści­ciel­ka sie­ci Gry­can – Lody od poko­leń.

W ofer­cie spe­cjal­nej znaj­du­ją się:

  • Słod­ko-sło­ne Banof­fi – 3 por­cje lodów – Smak Dese­ro­wy pan­na cot­ta z kaj­ma­kiem i sło­ny­mi orzesz­ka­mi, lody śmie­tan­ko­we oraz sło­ny kar­mel z sola mor­ską. Uzu­peł­nie­niem dese­ru jest doj­rza­ły banan, zbo­żo­we cia­stecz­ka, pole­wa tof­fi oraz sło­ne orzesz­ki ara­chi­do­we. Cena dese­ru to 19,90 zł.
  • Pier­nik Sta­ro­pol­ski – jego nie­po­wta­rzal­ny smak jest zasłu­gą tra­dy­cyj­nej, rodzin­nej recep­tu­ry pocho­dzą­cej z Kre­sów Wschod­nich i sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych skład­ni­ków: mio­du z wybra­nej pasie­ki, mie­szan­ki aro­ma­tycz­nych, korzen­nych przy­praw, baka­lii i goto­we­go kar­me­lu. Każ­dy pier­nik jest prze­kła­da­ny domo­wy­mi powi­dła­mi śliw­ko­wy­mi,
    a następ­nie ręcz­nie oble­wa­ny cze­ko­la­dą i deko­ro­wa­ny orze­cha­mi wło­ski­mi. W zesta­wie z dowol­ną kawą, cze­ko­la­dą lub her­ba­tą kosz­tu­je tyl­ko 6,90 zł.

Ofer­ta dostęp­na jest od 20 paź­dzier­ni­ka do 3 grud­nia 2021, we wszyst­kich lodziar­nio-kawiar­niach sie­ci Gry­can – Lody od pokoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *