OEX Cur­sor i Absy­sco z pierw­szą na ryn­ku apli­ka­cją do zarzą­dza­nia mer­chan­di­sin­giem w cza­sie rzeczywistym

OEX Cur­sor i Absy­sco z pierw­szą na ryn­ku apli­ka­cją do zarzą­dza­nia mer­chan­di­sin­giem w cza­sie rzeczywistym

OEX Cur­sor i Absy­sco uru­cho­mi­ły apli­ka­cję MMon­li­ne słu­żą­cą do zdal­ne­go zarzą­dza­nia pro­ce­sem mer­chan­di­sin­gu w cza­sie rze­czy­wi­stym. To pierw­sze takie roz­wią­za­nie na ryn­ku. Dzię­ki niej klien­ci biz­ne­so­wi zysku­ją dostęp do danych „tu i teraz”, co pozwa­la im lepiej zarzą­dzać pro­ce­sa­mi wspar­cia sprze­da­ży w punk­tach deta­licz­nych i sieciach.

Apli­ka­cja MMon­li­ne to waż­ny krok w roz­wo­ju tech­no­lo­gii w obsza­rze usług wspar­cia sprze­da­ży. Roz­wią­za­nie pozwa­la lepiej wyko­rzy­sty­wać dane z rapor­tów oraz zwięk­sza szyb­kość i efek­tyw­ność dzia­łań, co prze­kła­da się na sku­tecz­ność budo­wa­nia pozy­tyw­nych doświad­czeń kon­su­men­tów. Apli­ka­cja sta­no­wi kolej­ne uspraw­nie­nie sto­so­wa­nych dotych­czas przez OEX Cur­sor technologii.

“Dzia­ła­my tak, aby nie tyl­ko speł­niać ocze­ki­wa­nia naszych klien­tów, ale rów­nież je wyprze­dzać, ana­li­zu­jąc naj­now­sze tren­dy zarów­no w obsza­rach B2C, jak i B2B. Apli­ka­cja MMon­li­ne to rezul­tat prac potwier­dza­ją­cy to podej­ście. Dla nas i naszych part­ne­rów biz­ne­so­wych to nowy, bar­dziej efek­tyw­ny poziom współ­pra­cy na linii zespół tere­no­wy-klient. Roz­wią­za­nie może­my wdro­żyć w każ­dym naszym pro­jek­cie, ponie­waż jest dostęp­ne w skle­pach App Sto­re i Google Play”

– mówi Prze­my­sław Bog­dań­ski, pre­zes Zarzą­du OEX Cursor.

Part­ner­stwo tech­no­lo­gicz­ne klu­czem do sukcesu

Stwo­rze­nie i uru­cho­mie­nie apli­ka­cji to efekt wie­lo­let­niej współ­pra­cy OEX Cur­sor z part­ne­rem tech­no­lo­gicz­nym, fir­mą Absy­sco, spe­cja­li­zu­ją­cą się w pro­jek­to­wa­niu i wdra­ża­niu zaawan­so­wa­nych sys­te­mów infor­ma­tycz­nych dla firm z sek­to­ra han­dlu deta­licz­ne­go. Pro­jekt, roz­wój i testo­wa­nie funk­cjo­nal­no­ści prze­pro­wa­dzo­no w ramach współ­pra­cy z Coca-Cola HBC Pol­ska. Potwier­dzo­no pod­sta­wo­we funk­cjo­nal­no­ści doty­czą­ce m.in. moż­li­wo­ści uzy­ska­nia szyb­kiej infor­ma­cji zwrot­nej czy łatwej wery­fi­ka­cji danych przez klien­ta, któ­ry zyskał wgląd w cza­sie rze­czy­wi­stym reali­zo­wa­ne dzia­ła­nia merchandisingowe.

“Dzię­ki temu, że to nie jest nasz pierw­szy wspól­ny pro­jekt, stwo­rze­nie, prze­te­sto­wa­nie i wdro­że­nie apli­ka­cji było moż­li­we w tak szyb­kim tem­pie. Wypra­co­wa­li­śmy model dzia­ła­nia, w któ­rym ścież­ka rapor­to­wa­nia skró­co­na jest do mini­mum, co uła­twia wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym stro­nom bez­po­śred­ni dostęp do czy­tel­nie zapre­zen­to­wa­nych danych” 

– wska­zu­je Mariusz Dani­luk, wice­pre­zes Zarzą­du w Absysco.


Klu­czo­we infor­ma­cje i sta­tu­sy reali­za­cji tu i teraz

Przed­sta­wi­ciel han­dlo­wy jed­nym klik­nię­ciem uzy­sku­je dostęp do infor­ma­cji o sta­tu­sach wizyt, pozio­mie reali­za­cji zadań i ich wyni­kach, a tak­że do zdjęć wyko­na­nych w punk­cie. Pozwa­la mu to oce­nić dzia­ła­nia nie­mal­że w cza­sie rze­czy­wi­stym. Następ­nie Key Acco­unt Mana­ger, uży­wa­jąc tej samej apli­ka­cji, może moni­to­ro­wać sta­tus reali­za­cji zadań w swo­jej sie­ci, a z kolei Kie­row­nik Regio­nal­ny – wszyst­kich punk­tów na swo­im tere­nie. Dodat­ko­wo pra­cow­ni­cy mogą dosta­wać auto­ma­tycz­ne powia­do­mie­nia z klu­czo­wy­mi infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi danej reali­za­cji. Nie­wąt­pli­wie skró­ce­nie łań­cu­cha prze­ka­zy­wa­nych infor­ma­cji ma prze­ło­że­nie na zwięk­sze­nie sku­tecz­no­ści wdra­ża­nych stra­te­gii sprzedażowych.

“Zda­wa­li­śmy sobie spra­wę, że aby zmak­sy­ma­li­zo­wać efek­tyw­ność apli­ka­cji, narzę­dzie musi być dostęp­ne na smart­fo­nach i table­tach. I tak się sta­ło. Zadba­li­śmy też o to, aby było intu­icyj­ne w obsłu­dze. Ogra­ni­czy­li­śmy licz­bę „nie­chcia­nych klik­nięć”. W efek­cie pra­cow­ni­cy klien­ta nie muszą już cze­kać na infor­ma­cje zara­por­to­wa­ne przez mer­chan­di­se­ra i prze­ka­za­ne w kolej­nym kro­ku do cen­tra­li pro­du­cen­ta. Mogą natych­miast zoba­czyć efek­ty wizyt w swo­ich sklepach”

– wyja­śnia Tomasz Stasz­czuk, gro­up acco­unt direc­tor w OEX Cursor.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *