Sieć eko­lo­gicz­nych deli­ka­te­sów Orga­nic Mar­ket z szyb­ki­mi dosta­wa­mi od Stuart

Sieć eko­lo­gicz­nych deli­ka­te­sów Orga­nic Mar­ket z szyb­ki­mi dosta­wa­mi od Stuart

Stu­art, plat­for­ma logi­stycz­na ofe­ru­ją­ca szyb­kie dosta­wy oraz Orga­nic Far­ma Zdro­wia, pierw­sza i naj­więk­sza w Pol­sce sieć samo­ob­słu­go­wych eko-deli­ka­te­sów, nawią­za­ły stra­te­gicz­ną współ­pra­cę w zakre­sie obsłu­gi dostaw. Part­ner­stwo nale­żą­cej do Gru­py Geo­Post fir­my i sie­ci pol­skich skle­pów ze zdro­wą żyw­no­ścią przy­czy­nia się do obni­że­nia kosz­tów logi­sty­ki oraz więk­sze­go zado­wo­le­nia klientów.

Stu­art zapew­nia flo­tę pojaz­dów oraz nie­za­leż­nych, geo­lo­ka­li­zo­wa­nych kurie­rów, któ­rzy w krót­kim cza­sie dostar­cza­ją zamó­wie­nia pod drzwi. Jak prze­ko­nu­ją wła­ści­cie­le sie­ci Orga­nic, taki out­so­ur­cing i peł­no­wy­mia­ro­wa współ­pra­ca z plat­for­mą logi­stycz­ną są opła­cal­ne, ponie­waż eli­mi­nu­ją potrze­bę zatrud­nia­nia wła­snych dostaw­ców oraz zaku­pu i eks­plo­ata­cji pojaz­dów do reali­zo­wa­nia dostaw. Ela­stycz­ne podej­ście Stu­art gwa­ran­tu­je dostęp­ność kurie­rów nawet w okre­sach wzmo­żo­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na dosta­wy, takich jak dni przedświąteczne.

Dzię­ki sta­łe­mu dostę­po­wi do roz­bu­do­wa­nej flo­ty kurie­rów Stu­art nie musi­my się mar­twić o pro­ces dostaw. Ta współ­pra­ca pozwa­la nam nie tyl­ko zagwa­ran­to­wać klien­tom usłu­gę szyb­kie­go dowo­zu na naj­wyż­szym pozio­mie, ale też zna­czą­co ogra­ni­czyć dotych­cza­so­we kosz­ty zwią­za­ne z logi­sty­ką. To istot­ne nie tyl­ko dla nas, ale też dla klien­tów, któ­rym może­my zagwa­ran­to­wać kon­ku­ren­cyj­ne warun­ki pomi­mo wyso­kie­go pozio­mu inflacji 

– wska­zu­je Kamil Linoż, E‑commerce mana­ger w OrganicMarket.pl

Współ­pra­ca obu firm trwa od 1 listo­pa­da 2022 roku. Stu­art, jako plat­for­ma logi­stycz­na umoż­li­wia przed­się­bior­stwom z dowol­nej bran­ży reali­zo­wa­nie usług z odpo­wied­nią wydaj­no­ścią i szyb­ko­ścią. Zada­niem flo­ty jest spro­sta­nie wyzwa­niom zwią­za­nym z logi­sty­ką ostat­niej mili. Fir­ma dzia­ła obec­nie w ponad stu euro­pej­skich mia­stach. W Pol­sce jest już obec­na w War­sza­wie, Kra­ko­wie, Łodzi, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Szcze­ci­nie i Katowicach.

“Stu­art daje dostęp do zróż­ni­co­wa­nej flo­ty pojaz­dów od rowe­rów i e‑jednośladów po auta dostaw­cze, dzię­ki cze­mu zawsze moż­li­we jest dosto­so­wa­nie środ­ka trans­por­tu do potrzeb klien­ta. Co wię­cej, rosną­ca część tej flo­ty to pojaz­dy nisko- bądź bez­e­mi­syj­ne, co pozwa­la nam znacz­nie ogra­ni­czać ślad węglo­wy zwią­za­ny z dzia­łal­no­ścią logistyczną”

– przy­po­mi­na Agniesz­ka Majew­ska, Gene­ral Mana­ger w Stuart.

Orga­nic Far­ma Zdro­wia liczy obec­nie 21 skle­pów sta­cjo­nar­nych, zlo­ka­li­zo­wa­nych w naj­więk­szych pol­skich mia­stach, mię­dzy inny­mi w War­sza­wie, Byd­gosz­czy, Pozna­niu, Kato­wi­cach, Kra­ko­wie i Łodzi. Sieć daje rów­nież moż­li­wość zamó­wie­nia zaku­pów onli­ne przez stro­nę organicmarket.pl tak­że miesz­kań­com miej­sco­wo­ści, w któ­rych nie ma pla­có­wek sta­cjo­nar­nych. Zde­cy­do­wa­na więk­szość ofe­ro­wa­nych przez Orga­nic Mar­ket pro­duk­tów to cer­ty­fi­ko­wa­na żyw­ność ekologiczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *