Kurt Schel­ler gwiaz­dą siód­mych warsz­ta­tów kuli­nar­nych Aka­de­mii Mistrzów Sma­ku by Belvedere

Kurt Schel­ler gwiaz­dą siód­mych warsz­ta­tów kuli­nar­nych Aka­de­mii Mistrzów Sma­ku by Belvedere

Żaden wybit­ny szef kuch­ni nie może obyć się bez uży­wa­nia tych pro­duk­tów w swo­jej kuch­ni. Co to może być? Oczy­wi­ście ryby i owo­ce morza. Były one tema­tem kolej­nych, siód­mych już warsz­ta­tów kuli­nar­nych Aka­de­mii Mistrzów Sma­ku by Belve­de­re. Zaję­cia odby­ły się w dniach 12 – 13 stycz­nia 2023 roku w Ate­lier Chefs Culi­nar. Orga­ni­za­to­rzy zadba­li o solid­ną daw­kę wie­dzy dla mło­dych adep­tów sztu­ki kuli­nar­nej pod czuj­nym okiem wybit­nych tre­ne­rów kuli­nar­nych: Kur­ta Schel­le­ra i Toma­sza Łagow­skie­go oraz eks­per­tów mery­to­rycz­nych, Toma­sza Kolec­kie­go i Paw­ła Gruby.

Było to wyda­nie spe­cjal­ne, bo aż dwu­dnio­we. Tym razem na warsz­tat wzię­to ryby i owo­ce morza, a solid­ną daw­kę wie­dzy w tym zakre­sie poma­ga­li uczniom zgłę­biać Kurt Schel­ler oraz Tomasz Łagow­ski. Wykład eks­perc­ki na temat pairin­gu dań z wina­mi popro­wa­dził Tomasz Kolec­ki, a Paweł Gru­ba przy­bli­żył pro­ble­ma­ty­kę food costu.

Poznaj­my syl­wet­ki czte­rech wybit­nych tre­ne­rów i ekspertów. 

Kurt Schel­ler

Kurt Schel­ler jest zna­nym szwaj­car­skim szef kuch­ni, łączą­cym miłość do goto­wa­nia z podró­ża­mi. Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wał w wie­lu pre­sti­żo­wych restau­ra­cjach na całym świe­cie, zysku­jąc uzna­nie zarów­no wśród pro­fe­sjo­na­li­stów, jak i miło­śni­ków dobrej kuch­ni. Od 2002 roku z powo­dze­niem pro­wa­dzi Aka­de­mię Kuli­nar­ną – miej­sce spo­tkań, w któ­rym zawo­do­wi kucha­rze oraz entu­zja­ści goto­wa­nia w domo­wym zaci­szu mogą zgłę­biać taj­ni­ki sztu­ki kuli­nar­nej. Jest lau­re­atem wie­lu pre­sti­żo­wych nagród, człon­kiem i zało­ży­cie­lem orga­ni­za­cji kuli­nar­nych, a tak­że juro­rem w zna­nych kon­kur­sach kuli­nar­nych oraz zna­czą­cym gło­sem dorad­czym w dzie­dzi­nie kulinarnej.

Tomasz Łagow­ski

Tomasz Łagow­ski to szef kuch­ni zna­ko­mi­tej restau­ra­cji Belve­de­re z ogrom­ną tra­dy­cją, zna­nej w całej Pol­sce i Euro­pie. Jest fina­li­stą wie­lu kon­kur­sów kuli­nar­nych w Pol­sce i za gra­ni­cą, z wie­lo­ma pre­sti­żo­wy­mi odzna­cze­nia­mi na swo­im kon­cie. Od wie­lu lat gości w pro­gra­mach tele­wi­zyj­nych w ran­dze eks­per­ta, a tak­że jest orga­ni­za­to­rem i twór­cą menu dla wie­lu pre­sti­żo­wych firm. 

Tomasz Kolec­ki

Tomasz Kolec­ki jest Pre­zy­den­tem Sto­wa­rzy­sze­nia Som­me­lie­rów Pol­skich. Ma tytuł Som­me­lie­ra Pro­fe­sjo­nal­ne­go i wie­lo­krot­ne­go Mistrza Pol­ski Som­me­lie­rów. Nie­jed­no­krot­nie repre­zen­to­wał Pol­skę na Mistrzo­stwach Euro­py i Świa­ta Som­me­lie­rów oraz posia­da wie­le pre­sti­żo­wych odzna­czeń. Jest tak­że sze­fem jury i arbi­trem w zna­nych kon­kur­sach bran­żo­wych. To autor kart win nagra­dza­nych przez maga­zyn Wine Spectator.

Paweł Gru­ba

Paweł Gru­ba to cer­ty­fi­ko­wa­ny tre­ner kom­pe­ten­cji psy­cho­spo­łecz­nych. Od ponad 11 lat zwią­za­ny z roz­wo­jem wła­ści­cie­li biz­ne­sów, kadry kie­row­ni­czej. Prak­tyk i szko­le­nio­wiec. Orga­ni­zu­je bądź współ­two­rzy naj­więk­sze even­ty czy kon­fe­ren­cje gastro­no­micz­ne w Pol­sce. Od sze­ściu sezo­nów jest mana­ge­rem restau­ra­cji w pro­gra­mie Hell’s Kit­chen – Pie­kiel­na Kuch­nia. To pomy­sło­daw­ca i pro­wa­dzą­cy pro­gram „GRUBE ROZMOWY” na YouTube.


Tre­ne­rzy zgod­nie stwier­dzi­li, że widać było ogrom­ne zaan­ga­żo­wa­nie mło­dzie­ży pod­czas zadań wyko­ny­wa­nych w kuch­ni. Pokła­da­ją nadzie­ję w to, że pol­ska edu­ka­cja kuli­nar­na ma szan­sę dalej się roz­wi­jać, a przy tym war­to inwe­sto­wać swój czas i zaan­ga­żo­wa­nie w pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji i kom­pe­ten­cji uzdol­nio­nej mło­dzie­ży, dając jej szan­sę na lep­szy start. Pod­czas dwu­dnio­wych zajęć z Kur­tem Schel­le­rem i Toma­szem Łagow­skim mło­dzi ludzie mie­li moż­li­wość zoba­cze­nia, a przede wszyst­kim przy­go­to­wa­nia ryb i owo­ców morza. To był ogrom­ny wachlarz wie­dzy – od bar­dziej pospo­li­tych ryb takich jak karp czy san­dacz aż do wykwint­nych owo­ców morza – musz­li (np. Saint Jacqu­es), homa­rów czy kre­we­tek. Mło­dzież mia­ła moż­li­wość poznać róż­ne spo­so­by ich przy­go­to­wa­nia – naj­prost­sze sma­że­nie, ale też goto­wa­nie na parze, file­to­wa­nie, cię­cie, kro­je­nie w dzwon­ka czy blan­szo­wa­nie homa­rów. Przez te dwa dni pozna­li ogrom przy­dat­nych taj­ni­ków pra­cy z tymi produktami.

„Lubię pra­cę z mło­dy­mi kucha­rza­mi – dla­te­go zde­cy­do­wa­łem się zostać tre­ne­rem w Aka­de­mii Mistrzów Sma­ku by Belve­de­re. Myślę, że to ogrom­na pomoc dla nich w tym, aby póź­niej zosta­li wybit­ny­mi sze­fa­mi kuch­ni. Daje im to moż­li­wość zdo­by­wa­nia prak­tycz­nej wie­dzy na ich dal­szą dro­gę zawo­do­wą. Szef kuch­ni nie jest zwy­kłym pra­cow­ni­kiem. Jest orga­ni­za­to­rem. Wybie­ra pro­duk­ty, zespół, spraw­dza, ana­li­zu­je, przy­go­to­wu­je nowe menu. Szef kuch­ni wycho­dzi naprze­ciw wyma­ga­niom Gości i do Gości. Jest gospo­da­rzem, rozu­mie i dora­dza. Uczyć trze­ba prak­ty­ki, a nie tyl­ko tech­ni­ki i teorii”. 

– powie­dział Kurt Schel­ler, tre­ner kuli­nar­ny Aka­de­mii Mistrzów Smaku.

„Mło­dzi kucha­rze to przy­szłość Pol­skiej Gastro­no­mi, dla­te­go z ogrom­ną przy­jem­no­ścią dołą­czy­łem do zespo­łu tre­ne­rów kuli­nar­nych w Aka­de­mii Mistrzów Sma­ku by Belve­de­re. Dzię­ki temu pro­jek­to­wi ucznio­wie dosta­li bez­płat­ną i nie­po­wta­rzal­ną szan­sę pozna­nia prze­róż­nych pro­duk­tów, tech­nik kuli­nar­nych i posze­rze­nia wie­dzy. Aka­de­mia kuli­nar­na, któ­ra zebra­ła tylu wybit­nych tre­ne­rów kuli­nar­nych, któ­rzy z pasją prze­ka­zu­ją mło­dym ludziom wie­dzę to dla nich ogrom­na szan­sa. Pokła­dam ogrom­ną nadzie­ję w tym nie­tu­zin­ko­wym projekcie”. 

– tłu­ma­czy Tomasz Łagow­ski, tre­ner kuli­nar­ny Aka­de­mii Mistrzów Sma­ku, szef kuch­ni restau­ra­cji Belvedere.

„Jako czło­wiek, któ­ry poło­wę swo­je­go życia zawo­do­we­go poświę­cił temu, aby prze­ka­zy­wać wie­dzę młod­szym, sły­sząc o pro­jek­cie Aka­de­mii Mistrzów Sma­ku by Belve­de­re i wie­dząc, że mogę czyn­nik wina wnieść tak­że tutaj, otrzy­mu­jąc jeden, tele­fon zde­cy­do­wa­łem się na współ­pra­cę. Chciał­bym, aby przy­szli sze­fo­wie kuch­ni mie­li bar­dziej kom­plet­ny pogląd na to, na czym pole­ga gastro­no­mia nie tyl­ko od stro­ny kuch­ni, ale w restau­ra­cji jako cało­ści, łącz­nie z ser­wi­sem wina”. 

– stwier­dził Tomasz Kolec­ki, eks­pert Aka­de­mii Mistrzów Smaku.

Przy­szli sze­fo­wie kuch­ni dowie­dzie­li się, że potra­wa, któ­rą skom­po­nu­ją, będzie mia­ła na sto­le towa­rzy­stwo w posta­ci wina i jak będą one współ­grać i oddzia­ły­wać razem na dozna­nia sma­ko­we, któ­re ser­wo­wa­ne są Gościom. Usły­sze­li, że dobry szef kuch­ni musi być zor­ga­ni­zo­wa­ny, przy­wód­czy i sys­te­ma­tycz­ny, ale tak­że powi­nien wie­dzieć, jak restau­ra­cja funk­cjo­nu­je w cało­ści – stąd wykład som­me­lier­ski. Wie­dzą już, że to, co zaser­wu­ją, ma two­rzyć ide­al­ną całość na sto­le, ale też, że oso­by obsłu­gu­ją­ce mają zapew­nić ide­al­ną atmos­fe­rę, do któ­rej Goście będą chcie­li wracać. 

„W Aka­de­mii Mistrzów Sma­ku by Belve­de­re jestem tre­ne­rem, czy­li szko­lę naszych mło­dych przy­szłych sze­fów kuch­ni. Wspól­nie dosko­na­li­li­śmy warsz­tat, ale tak­że posze­rza­li­śmy cał­ko­wi­tą wie­dzę na temat kuli­na­riów. Zwra­ca­li­śmy uwa­gę przede wszyst­kim na tech­ni­kę i to tą naj­prost­szą, jak kro­je­nie, ale też obrób­kę ter­micz­ną – bo tak napraw­dę od tych pod­staw zaczy­na się nasza dal­sza podróż. Uświa­da­mia­li­śmy mło­dych kucha­rzy, że jed­ną z naj­waż­niej­szych cech dobre­go sze­fa kuch­ni jest współ­pra­ca z inny­mi kucha­rza­mi, ponie­waż bez nich jest tyl­ko dry­fu­ją­cym stat­kiem pośrod­ku morza”.

– powie­dział Tomasz Łagow­ski, tre­ner kuli­nar­ny Aka­de­mii Mistrzów Smaku.

Aka­de­mia Mistrzów Sma­ku by Belve­de­re to wyjąt­ko­wy na ska­lę kra­ju pro­jekt reali­zo­wa­ny od 2022 roku. W dro­dze pre­eli­mi­na­cji szkol­nych wyło­nio­no wyjąt­ko­wo uzdol­nio­nych dwu­dzie­stu czte­rech przy­szłych sze­fów kuch­ni i zapew­nio­no im moż­li­wość naby­wa­nia kuli­nar­nych zdol­no­ści pod okiem zna­ko­mi­tych tre­ne­rów cenio­nych zarów­no w Pol­sce, jak i poza jej gra­ni­ca­mi. W ramach tego pro­jek­tu ucznio­wie mają moż­li­wość szko­le­nia się i zdo­by­wa­nia wie­dzy z zakre­su gastro­no­mii przez cały rok i to abso­lut­nie za dar­mo. Celem i misją Aka­de­mii Mistrzów Sma­ku by Belve­de­re jest pomoc mło­dym kucha­rzom w pie­lę­gna­cji i roz­wi­ja­niu pasji, jaką jest sztu­ka kuli­nar­na na naj­wyż­szym, świa­to­wym pozio­mie oraz wykre­owa­nie w nich myśli o tym, że w przy­szło­ści zosta­ną sze­fa­mi kuch­ni, z któ­ry­mi współ­pra­cę pod­jął­by amba­sa­dor dobre­go sma­ku Belve­de­re Gou­r­met Gro­up, ale tak­że inne miej­sca dba­ją­ce o pre­stiż i naj­wyż­szą jakość ser­wo­wa­nych dań. 

Siód­me warsz­ta­ty Aka­de­mii Mistrzów Sma­ku by Belve­de­re dały świa­dec­two tego, że dzię­ki uczest­nic­twu w nim mło­dzi przy­szli sze­fo­wie kuch­ni otrzy­ma­li dosko­na­łą szan­sę na zdo­by­wa­nie prak­tycz­nej i teo­re­tycz­nej wie­dzy pod okiem naj­zna­mie­nit­szych eks­per­tów pol­skiej i zagra­nicz­nej sce­ny gastronomicznej. 

Wię­cej infor­ma­cji o Aka­de­mii Mistrzów Sma­ku by Belve­de­re znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej www.akademiamistrzowsmaku.pl oraz na pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych:
facebook.com/AkademiaMistrzowSmaku, instagram.com/akademiamistrzowsmaku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *