Czy środ­ki czysz­czą­ce wyko­rzy­sty­wa­ne w kuch­ni mogą być eko?

Czy środ­ki czysz­czą­ce wyko­rzy­sty­wa­ne w kuch­ni mogą być eko?

Tro­ska o śro­do­wi­sko natu­ral­ne i eko­lo­gicz­ne podej­ście do biz­ne­su sta­ją się coraz bar­dziej wyraź­ne, tak­że w bran­ży HoRe­Ca. Wie­le obiek­tów wpi­su­je w swo­ją poli­ty­kę zasa­dy pro­eko­lo­gicz­ne. Rów­nież Goście zwra­ca­ją uwa­gę na eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nia miej­sca, któ­re odwie­dza­ją. I o ile w wie­lu przy­pad­kach moż­na zasto­so­wać pro­ste roz­wią­za­nia, aby stać się loka­lem eko, o tyle w prze­strze­ni kuch­ni poja­wia­ją się trudności. 

Wymo­gi doty­czą­ce czy­sto­ści w gastronomii.

Kuch­nia w restau­ra­cji to miej­sce, w któ­rym szcze­gól­nie waż­ne jest utrzy­ma­nie czy­sto­ści. W koń­cu to tutaj przy­go­to­wu­je się posił­ki, a sprzę­ty mają bez­po­śred­ni kon­takt z żyw­no­ścią. Potrzeb­ne jest więc nie tyl­ko „zwy­kłe” sprzą­ta­nie, ale tak­że dezynfekcja.

Dokład­ne wymo­gi doty­czą­ce zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści, a co za tym idzie, rów­nież dzia­łań zwią­za­nych z czy­sto­ścią i higie­ną miejsc, w któ­rych żyw­ność jest przy­go­to­wy­wa­na, okre­śla HACCP, czy­li Sys­tem Ana­li­zy Zagro­żeń i Kry­tycz­nych Punk­tów Kon­tro­li. Ma on na celu „zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa zdro­wot­ne­go żyw­no­ści poprzez iden­ty­fi­ka­cję i osza­co­wa­nie ska­li zagro­żeń bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści z punk­tu widze­nia jej jako­ści zdro­wot­nej oraz ryzy­ka wystą­pie­nia tych zagro­żeń pod­czas prze­bie­gu wszyst­kich eta­pów pro­duk­cji i dys­try­bu­cji żyw­no­ści”. Okre­śla rów­nież meto­dy ogra­ni­cza­nia tych zagro­żeń, mię­dzy inny­mi poprzez pro­ce­du­ry doty­czą­ce sprzą­ta­nia i dezyn­fek­cji, wska­zu­ją­ce na przy­kład na koniecz­ność sprzą­ta­nia powierzch­ni robo­czych, pod­łóg, czy urzą­dzeń gastro­no­micz­nych z zasto­so­wa­niem pro­fe­sjo­nal­nych środ­ków, któ­re pozwa­la­ją wyeli­mi­no­wać wszel­kie poten­cjal­nie szko­dli­we drobnoustroje.

Nie­zwy­kle istot­ny jest zatem dobór odpo­wied­nich, pro­fe­sjo­nal­nych środ­ków czysz­czą­cych, któ­re nie tyl­ko usu­ną bród, ale tak­że zde­zyn­fe­ku­ją czysz­czo­ne powierzch­nie. Poja­wia się więc pyta­nie, czy środ­ki uży­wa­ne w kuch­ni restau­ra­cyj­nej, mogą być jed­no­cze­śnie sku­tecz­ne i ekologiczne?

Czy środ­ki czysz­czą­ce uży­wa­ne w kuch­ni mogą być eko?

Nie ist­nie­je jed­na, uni­wer­sal­na defi­ni­cja eko­lo­gicz­nych, czy­li przy­ja­znych śro­do­wi­sku środ­ków czy­sto­ści. Moż­na jed­nak wyróż­nić ich spe­cy­ficz­ne cechy, do któ­rych należą:

  • wytwa­rza­nie z uży­ciem sub­stan­cji pozy­ski­wa­nych z roślin, 
  • brak sztucz­nych barw­ni­ków i aromatów, 
  • brak skład­ni­ków mody­fi­ko­wa­nych genetycznie, 
  • wyko­rzy­sta­nie przy pro­duk­cji surow­ców odnawialnych, 
  • pro­ces ich wytwa­rza­nia nie może być szko­dli­wy dla środowiska. 

Zatem eko­lo­gicz­ne środ­ki czy­sto­ści róż­nią się od tych kon­wen­cjo­nal­nych przede wszyst­kim skła­dem. Nie uży­wa się w nich sztucz­nych barw­ni­ków i kon­ser­wan­tów, są też wol­ne od sil­nie czysz­czą­cych, agre­syw­nych sub­stan­cji che­micz­nych. Nie ozna­cza to jed­nak, że są mniej sku­tecz­ne. Zawie­ra­ją sur­fak­tan­ty natu­ral­ne­go pocho­dze­nia, któ­re obni­ża­ją napię­cie powierzch­nio­we, co spra­wia, że brud „odcze­pia się” od powierzchni. 

Dobrym przy­kła­dem są tutaj środ­ki z linii Gre­en mar­ki Cli­nex, wśród któ­rych znaj­dzie­my pre­pa­ra­ty do mycia pod­łóg, szyb, sani­ta­ria­tów, czy uni­wer­sal­ny pre­pa­rat myją­cy do usu­wa­nia wszel­kich typo­wych oraz tłu­stych zabrudzeń. 

Zamia­na tra­dy­cyj­nych środ­ków czysz­czą­cych w kuch­ni restau­ra­cyj­nej na eko­lo­gicz­ne jest jak naj­bar­dziej moż­li­wa, a nawet pożą­da­na. Nale­ży jed­nak zazna­czyć, że nie wszyst­kie eko­lo­gicz­ne pre­pa­ra­ty mają taką samą moc jak te kla­sycz­ne. – tłu­ma­czy eks­pert mar­ki Cli­nex — Nato­miast w przy­pad­ku sub­stan­cji słu­żą­cych do mycia pod­łóg, czy powierzch­ni pła­skich, eko­lo­gicz­ne pre­pa­ra­ty są rów­nie sku­tecz­ne, ale bez­piecz­niej­sze. Przede wszyst­kim ze wzglę­du na to, że nie mają w skła­dzie mikro­pla­sti­ku, któ­ry mógł­by się odkła­dać na urzą­dze­niach, czy bla­tach kuchen­nych, po czym prze­do­sta­wać się do wyda­wa­nych potraw. 

Jed­nak nie wszyst­kie kon­wen­cjo­nal­ne środ­ki czy­sto­ści da się zastą­pić tymi z ety­kie­tą eko. W przy­pad­ku, gdy potrzeb­na jest szyb­kość i duża moc dzia­ła­nia, środ­ki eko­lo­gicz­ne jesz­cze ustę­pu­ją tra­dy­cyj­nym. Jed­nak i w tym przy­pad­ku moż­na zro­bić krok w kie­run­ku eko­lo­gii i wybie­rać te, któ­rych opa­ko­wa­nia są eko­lo­gicz­ne, a spo­sób pro­duk­cji w mia­rę moż­li­wo­ści mak­sy­mal­nie bez­piecz­ny dla środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *