S.Pellegrino Young Chef 2022–23: Roz­strzy­gnię­cie pół­fi­na­łu dla nasze­go regionu!

S.Pellegrino Young Chef 2022–23: Roz­strzy­gnię­cie pół­fi­na­łu dla nasze­go regionu!

Naj­zna­mie­nit­si mło­dzi sze­fo­wie kuch­ni z róż­nych zakąt­ków świa­ta już od 2 mie­się­cy rywa­li­zu­ją w regio­nal­nych fina­łach kon­kur­su S.Pellegrino Young Chef. W trak­cie pół­fi­na­łów kucha­rze z dane­go regio­nu dają popis swo­jej kuli­nar­nej kreatywności​ i wal­czą o pre­sti­żo­we nagro­dy. W śro­dę 8.11.2022 zakoń­czy­ła się część dla Euro­py Połu­dnio­wo-Wschod­niej oraz base­nu Morza Śród­ziem­ne­go, w któ­rej udział brał repre­zen­tant Pol­ski – Paweł Szulżycki.

Z ini­cja­ty­wy S.Pellegrino, mar­ki natu­ral­nej wody mine­ral­nej, od 10.09.2022 r. do 31.01.2023 r. na całym świe­cie trwa­ją regio­nal­ne fina­ły, któ­rych celem jest wyło­nie­nie mię­dzy­na­ro­do­wych talen­tów kuli­nar­nych. To oni, 15 naj­lep­szych, wezmą udział w odby­wa­ją­cym się w przy­szłym roku Grand Fina­le w Medio­la­nie. Ich kuli­nar­ne zdol­no­ści zosta­ną spraw­dzo­ne przez Grand Jury – naj­bar­dziej zna­nych i cenio­nych sze­fów kuch­ni na świe­cie. Mistrzo­wie oce­nią popi­so­we dania fina­li­stów i wyda­dzą osta­tecz­ny wer­dykt na pod­sta­wie 3 Zło­tych Zasad, któ­re z kolei punk­to­wa­ne są w dzie­się­cio­stop­nio­wej ska­li. Suma punk­tów pozwo­li wyło­nić oso­bę, któ­ra otrzy­ma tytuł S.Pellegrino Young Chef Aca­de­my Award 2022–23.

W pół­fi­na­le regio­nal­nym Pol­skę repre­zen­to­wał Paweł Szul­życ­ki, mło­dy szef kuch­ni z Gorzo­wa Wiel­ko­pol­skie­go. Nazwę i kon­cept swo­je­go popi­so­we­go dania zaczerp­nął od obra­zu, wyra­ża­jąc tym samym prze­ko­na­nie, iż kuli­na­ria to nie tyl­ko pasja, lecz rów­nież sztu­ka, choć zamiast w gale­riach i muze­ach – pre­zen­to­wa­na jest na sto­łach i w restau­ra­cjach. Wszy­scy jeste­śmy arty­sta­mi! – pod­kre­ślił. Nasze­go kucha­rza wspie­rał jego men­tor – Bar­tosz Szym­czak. Na miej­scu był rów­nież lokal­ny amba­sa­dor mar­ki San Pel­le­gri­no – Mat­teo Bru­net­ti, rzy­mia­nin, któ­ry po uda­nym wystę­pie w fina­le pro­gra­mu kuli­nar­ne­go na dłu­żej zado­mo­wił się w Pol­sce i two­rzy tre­ści w Inter­ne­cie, pro­mu­ją­ce wło­ską kuch­nię, kul­tu­rę i styl życia. To dzię­ki nie­mu mogli­śmy poznać kuli­sy całe­go kon­kur­su, podzi­wiać z bli­ska dania oraz uczest­ni­czyć wir­tu­al­nie w rela­cji z gali finałowej.

Finał Regio­nal­ny w Zagrzebiu

Do tej pory pół­fi­na­ły odby­ły się już w 10 regio­nach na świe­cie, w tym m.in. w Euro­pie Zachod­niej, Euro­pie Środ­ko­wej, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Kana­dzie, USA czy Chi­nach. 8.11.2022 r. w Zagrze­biu nastą­pił ofi­cjal­ny pół­fi­nał dla kolej­nej gru­py – tym razem Euro­py Połu­dnio­wo-Wschod­niej i państw base­nu Morza Śródziemnego.

S.Pellegrino Young Chef to nie­po­wta­rzal­na szan­sa na zyska­nie roz­po­zna­wal­no­ści oraz zawal­cze­nie o tytuł naj­lep­sze­go mło­de­go sze­fa kuch­ni na świe­cie. Sam udział w kon­kur­sie jest wyjąt­ko­wym wyróż­nie­niem. Zawo­dy spraw­dza­ją zarów­no tech­nicz­ne umie­jęt­no­ści, jak i kre­atyw­ność mło­dych kucha­rzy. Podob­nie jak pod­czas nad­cho­dzą­ce­go Grand Fina­le, w fina­łach regio­nal­nych kuli­nar­ne kre­acje zosta­ły oce­nio­ne w dzie­się­cio­stop­nio­wej ska­li, w trzech kry­te­riach obej­mu­ją­cych umie­jęt­no­ści tech­nicz­ne, kre­atyw­ność i wizję. Przed­sta­wi­cie­lem Pol­ski był wybit­ny szef – Paweł Szul­życ­ki. Jeste­śmy nie­sa­mo­wi­cie dum­ni z jego bar­dzo dobre­go występu 

– zazna­czy­ła Mar­ta Foryś, Brand Mana­ger marek San Pel­le­gri­no, Acqua Pan­na oraz Perrier.

Decy­zją jury regio­nal­ny etap kon­kur­su 8.11 wygrał Gre­go­ry Kikis z Gre­cji i to wła­śnie on będzie repre­zen­to­wał nasz region na fina­le w Medio­la­nie. Otrzy­mał rów­nież jed­ną z Nagród Spe­cjal­nych. Fina­li­sta zdo­był uzna­nie jury swo­im popi­so­wym daniem „The Sto­ry of Cod”.

Pod­czas kon­kur­su przy­zna­no 3 Nagro­dy Specjalne:

  • Fine Dining Lovers Food For Tho­ught Award, przy­zna­wa­ną przez czy­tel­ni­ków maga­zy­nu “Fine Dining Lovers” – któ­rą otrzy­mał Gre­go­ry Kikis z Gre­cji za danie „The Sto­ry of Cod” 
  • S.Pellegrino Award For Social Respon­si­bi­li­ty za odpo­wie­dzial­ność spo­łecz­ną – któ­rej lau­re­atem został Ziga Kopri­vic ze Sło­wa­cji za danie “Just the two of us”
  • Acqua Pan­na Award For Con­nec­tion in Gastro­no­my – przy­zna­ną przez men­to­rów kon­kur­su Iwa­no­wi Tar­ta­ro z Chor­wa­cji za danie „Gro­un­ded Roots”

Pol­ska repre­zen­ta­cja w Grand Jury

W trak­cie pół­fi­na­łów dla nasze­go regio­nu, nie zabra­kło rów­nież pol­skiej repre­zen­ta­cji ​w skła­dzie jury. Przed­sta­wi­ciel­ką Pol­ski wśród zespo­łu sędziów zosta­ła Iwo­na Niem­czew­ska, któ­ra z pasji do goto­wa­nia porzu­ci­ła zawód praw­nicz­ki. Jako kuchen­na wir­tu­oz­ka i wła­ści­ciel­ka szcze­ciń­skiej restau­ra­cji „Z dru­giej stro­ny lustra”, spe­cja­li­zu­je się ona w kom­po­no­wa­niu dań w sty­lu fine dining oraz slow food – z uży­ciem sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych i natu­ral­nych skład­ni­ków. Do mistrzo­stwa Iwo­na Niem­czew­ska, nagro­dzo­na tytu­łem Kobie­ty Sze­fa 2018 Gault & Milau Pol­ska, doszła zarów­no dzię­ki sta­żom w cenio­nych i mogą­cych pochwa­lić się gwiazd­ka­mi Miche­lin restau­ra­cjach (Hibi­scus, Mura­no, Club Gasco­gne), jak i dzię­ki podró­żom po gastro­no­micz­nym szla­ku. Pod­czas swo­ich wyjaz­dów czę­sto odwie­dza gwiazd­ko­we restau­ra­cje, gdzie na bie­żą­co śle­dzi tren­dy i nowo­cze­sne tech­ni­ki fine dining. Te doświad­cze­nia pozwo­li­ły jej ukształ­to­wać swo­ją wła­sną wizję kuli­nar­ną, któ­rą dzie­li się z inny­mi rów­nież jako tre­ner i sędzia kulinarny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *