Podej­mij kuli­nar­ne wyzwa­nie sma­ku i graj o nagrody!

Podej­mij kuli­nar­ne wyzwa­nie sma­ku i graj o nagrody!

Już od czwart­ku 24 mar­ca zapra­sza­my wszyst­kich miło­śni­ków dobre­go sma­ku na blog GotujezLewiatanem.pl. Przez sześć tygo­dni cze­kać będą na Was kolej­ne kuli­nar­ne wyzwa­nia, połą­czo­ne z kon­kur­sa­mi i atrak­cyj­ny­mi nagrodami.

Jak grać o nagrody?

Odwie­dzaj regu­lar­nie blog GotujezLewiatanem.pl. W każ­dy czwar­tek pre­zen­to­wać będzie­my nowy prze­pis kon­kur­so­wy na pysz­ne dania. Wyko­naj je podob­nie jak na przed­sta­wio­nym fil­mie lub udo­sko­nal prze­pis według wła­sne­go uzna­nia, a następ­nie zrób zdję­cie potra­wy zamiesz­cza­jąc na nim przy­naj­mniej jeden uży­ty pro­dukt mar­ki Lewia­tan. Do kon­kur­su możesz zgło­sić się wypeł­nia­jąc for­mu­larz na blo­gu. W każ­dym tygo­dniu do wygra­nia atrak­cyj­ne nagrody!

Gotuj z Lewia­ta­nem i graj o atrak­cyj­ne nagrody!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *