Tomasz Rogacz nowym dyrek­to­rem gene­ral­nym McDonald’s Polska

Tomasz Rogacz nowym dyrek­to­rem gene­ral­nym McDonald’s Polska

Od 1 paź­dzier­ni­ka 2022 roku nastą­pi zmia­na na sta­no­wi­sku dyrek­to­ra gene­ral­ne­go McDonald’s Pol­ska. Nowym sze­fem pol­skie­go ryn­ku zosta­nie Tomasz Rogacz, któ­ry dotych­czas peł­nił funk­cję Senior Direc­tor Restau­rant Deve­lop­ment. Z kolei Adam Pień­kow­ski, któ­ry od sze­ściu lat zarzą­dzał fir­mą, awan­su­je do struk­tur glo­bal­nych obej­mu­jąc sta­no­wi­sko Vice Pre­si­dent, Glo­bal Menu Strategy.

Tomasz Rogacz zwią­za­ny jest z McDonald’s od 2001 roku. Roz­po­czął pra­cę w restau­ra­cji McDonald’s, a następ­nie awan­so­wał na kolej­ne sta­no­wi­ska w struk­tu­rach fir­my. W 2011 roku dołą­czył do McDonald’s Ser­bia jako Mar­ket Mana­ger, a w latach 2014–2021 był Dyrek­to­rem Gene­ral­nym orga­ni­za­cji w Cze­chach i na Sło­wa­cji. Pod kie­row­nic­twem Toma­sza Roga­cza restau­ra­cje na tych ryn­kach osią­gnę­ły rekor­do­we wyni­ki sprze­da­ży i prze­szły przez pro­ces modernizacji.

Po 10 latach pra­cy za gra­ni­cą, Tomasz wró­cił do Pol­ski i objął sta­no­wi­sko Senior Direc­tor Restau­rant Deve­lop­ment. Był odpo­wie­dzial­ny za dzia­ły: ope­ra­cyj­ny, fran­czy­zy, roz­wo­ju biz­ne­su i tech­no­lo­gii. Z dniem 1 paź­dzier­ni­ka roz­pocz­nie nowy roz­dział w karie­rze zwią­za­ny z kie­ro­wa­niem i roz­wo­jem McDonald’s w Polsce.

Adam Pień­kow­ski, dotych­cza­so­wy dyrek­tor gene­ral­ny ryn­ku, awan­so­wał w struk­tu­rach glo­bal­nych mar­ki i obej­mie sta­no­wi­sko Vice Pre­si­dent, Glo­bal Menu Stra­te­gy w cen­tra­li McDonald’s w Chi­ca­go. W cią­gu 6 lat na sta­no­wi­sku dyrek­to­ra gene­ral­ne­go w Pol­sce, Adam zna­czą­co zmo­der­ni­zo­wał restau­ra­cje i wraz z zespo­łem wpro­wa­dził roz­wią­za­nia digi­ta­lo­we wspie­ra­ją­ce doświad­cze­nia gości. Mimo licz­nych wyzwań, w tym cza­sie sprze­daż na ryn­ku pol­skim wzro­sła pra­wie dwu­krot­nie, a licz­ba restau­ra­cji powięk­szy­ła się o 130 loka­li prze­kra­cza­jąc licz­bę pół tysiąca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *