SMAK­Ki GASTROTARGI — wyda­rze­nie dla bran­ży HoReCa

SMAK­Ki GASTROTARGI — wyda­rze­nie dla bran­ży HoReCa

Już wkrót­ce na tar­go­wej mapie HoRe­Ca poja­wią się SMAK­Ki GASTROTARGI, któ­re zakre­sem tema­tycz­nym znacz­nie wykro­czą poza dotych­cza­so­we bran­żo­we spo­tka­nia. Nowe wyda­rze­nie powsta­je na bazie wie­lo­let­niej wie­dzy i doświad­cze­nia jedy­ne­go w Pol­sce zespo­łu, któ­ry zor­ga­ni­zo­wał 70 edy­cji tar­gów o mię­dzy­na­ro­do­wym zasię­gu i współ­two­rzył pro­jek­ty cenio­ne przez bran­żę gastro­no­micz­ną. SMAK­Ki GASTROTARGI odbę­dą w dniach 23–25 mar­ca 2023 roku w Cen­trum EXPO XXI w Warszawie.

SMAK­Ki będą moc­ną odpo­wie­dzią na zapo­trze­bo­wa­nie bran­ży gastro­no­micz­nej, któ­ra cały czas mie­rzy się ze skut­ka­mi pan­de­mii, bie­żą­cy­mi zawi­ro­wa­nia­mi gospo­dar­czy­mi, wyso­ką infla­cją, rosną­cy­mi kosz­ta­mi ener­gii i surow­ców, a tak­że bra­kiem pra­cow­ni­ków. Poza sze­ro­ką ofer­tą inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów i roz­wią­zań dla gastro­no­mii odwie­dza­ją­cy otrzy­ma­ją solid­ną por­cję prak­tycz­nej wie­dzy, któ­ra pomo­że odna­leźć się w trud­nych oko­licz­no­ściach biznesowych.

Jaka będzie kuch­nia przyszłości?

Orga­ni­za­to­rzy przy­bli­żą uczest­ni­kom regu­la­cje, tren­dy i roz­wią­za­nia, któ­re nale­ży wdro­żyć, by efek­tyw­nie funk­cjo­no­wać w warun­kach okre­ślo­nych przez Poro­zu­mie­nie Pary­skie i Euro­pej­ski Zie­lo­ny Ład, któ­re zakła­da­ją osią­gnię­cie zero­emi­syj­no­ści do 2050 roku.

– Widzi­my potrze­bę gło­śne­go mówie­nia o tym, jak wraz z ogra­ni­cza­niem śla­du węglo­we­go i speł­nia­niem wymo­gów kli­ma­tycz­nych, mody­fi­ko­wać mode­le biz­ne­so­we, by prze­trwać. Two­rze­nie efek­tyw­nych firm będzie wyma­ga­ło dużych zmian w pro­ce­sach pro­duk­cyj­nych, kon­struk­cji pro­duk­tów i łań­cu­chach dostaw, dla­te­go wcze­śniej­sza edu­ka­cja w tym zakre­sie jest klu­czo­wa – mówi Anna Wiel­gos, wice­pre­zes zarzą­du fir­my Space4Trade, orga­ni­za­to­ra targów.

Ta tema­ty­ka będzie odzwier­cie­dlo­na na tar­gach wie­lo­wy­mia­ro­wo, zarów­no poprzez aran­ża­cję prze­strze­ni tar­go­wej, boga­ty pro­gram mery­to­rycz­ny, jak i kon­kur­sy. We wzor­co­wej kuch­ni, wypo­sa­żo­nej w ener­go­osz­częd­ne i pro­eko­lo­gicz­ne urzą­dze­nia, będzie moż­na zapo­znać się z ich funk­cjo­nal­no­ścia­mi i poroz­ma­wiać ze specjalistami.

SMAK­Ki GASTROTARGI to też prze­strzeń, gdzie zosta­ną roz­strzy­gnię­te kon­kur­sy Eko­Wy­staw­ca i Eko­Pro­dukt. Eks­per­ci na pod­sta­wie ana­liz wyło­nio­ną fir­my spo­śród wystaw­ców, któ­re już dziś budu­ją kon­ku­ren­cyj­ność poprzez reali­za­cję stra­te­gii zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i reduk­cję śla­du węglo­we­go. Odwie­dza­ją­cy pozna­ją tak­że pro­duk­ty cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się niskim zuży­ciem mediów, ogra­ni­cze­niem emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, zanie­czysz­czeń wody i powietrza.

Spo­so­by na oszczęd­no­ści w gastronomii

Stre­fa poka­zów i warsz­ta­tów kuli­nar­nych Zie­lo­nej Eko­Kuch­ni Smak­ki przez wszyst­kie tar­go­we dni będzie wypeł­nio­na uży­tecz­ną wie­dzą, któ­rej zasto­so­wa­nie pozwo­li wła­ści­cie­lom i zarzą­dza­ją­cym loka­la­mi gastro­no­micz­ny­mi zop­ty­ma­li­zo­wać kosz­ty i ogra­ni­czyć stra­ty. Będzie moż­na dowie­dzieć się, m.in. jak zre­ali­zo­wać recy­kling surow­ców i dań w kuch­ni, gene­ro­wać mniej odpa­dów i nie mar­no­wać żyw­no­ści. Nie zabrak­nie infor­ma­cji o opa­ko­wa­niach i sztuć­cach jed­no­ra­zo­wych, pro­duk­tach zwrot­nych kau­cjo­no­wa­nych, a tak­że o wspie­ra­niu lokal­nych spo­łecz­no­ści, ini­cja­tyw eko­lo­gicz­nych i komu­ni­ka­cji z klientem.

Istot­ne z racji wyso­kich kosz­tów ener­gii będą rów­nież prak­tycz­ne pre­lek­cje, któ­re przy­bli­żą ener­go­osz­częd­ne tech­ni­ki kuli­nar­ne, roz­sąd­ne gospo­da­ro­wa­nie surow­ca­mi i żyw­no­ścią, czy eko­no­micz­ne sto­so­wa­nie środ­ków czy­sto­ści i higie­ny. Opty­mal­ne zarzą­dza­nie loka­lem to pod­sta­wa uda­ne­go biz­ne­su gastro­no­micz­ne­go, dla­te­go uczest­ni­cy po tar­gach otrzy­ma­ją zebra­ny w for­mie e- booka pakiet bran­żo­wej wiedzy.

– Jestem prze­ko­na­na, że pro­gram mery­to­rycz­ny GASTROTARGÓW SMAK­Ki, nad któ­rym aktyw­nie pra­cu­je­my wraz z naj­lep­szy­mi spe­cja­li­sta­mi z sek­to­ra HoRec­Ca, pozwo­li nam stwo­rzyć bar­dzo solid­ną bazę narzę­dzio­wą, któ­ra pomo­że restau­ra­to­rom z zyskiem pro­wa­dzić fir­my w cza­sach peł­nych wyzwań 

– doda­je Anna Wielgos.

Moc kawy

Seg­ment kawo­wy będzie moc­no wyeks­po­no­wa­ny na GASTROTARGACH SMAK­Ki. W pro­gra­mie Festi­wa­lu Kawo­wych Sma­ków, znaj­dą się m.in. Olim­pia­da Kawy by Tom Obra­caj & Mar­cin Rusnar­czyk oraz pro­fe­sjo­nal­ne zawo­dy bari­stów „CUP of Poland” skie­ro­wa­ne do palar­ni kaw rze­mieśl­ni­czych i dużych kor­po­ra­cyj­nych, pod­czas któ­rych doce­lo­wi klien­ci skosz­tu­ją róż­no­rod­nych kaw. To ogól­no­pol­ski kon­kurs, w któ­rym bari­ści zaser­wu­ją espres­so na bazie zia­ren wal­czą­cych o tytuł naj­lep­szej kawy roku 2023. Bran­żo­wą nowo­ścią będą rów­nież Pierw­sze Mistrzo­stwa Pol­ski TONiC Espres­so, w któ­rych uczest­ni­cy powal­czą o tytuł mistrza w przy­go­to­wa­niu tonic espres­so, chło­dzą­ce­go napo­ju na bazie kawy.

Cała bran­ża w jed­nym miejscu

SMAK­Ki GASTROTARGI to 3‑dniowe wyda­rze­nie, pod­czas któ­re­go będzie moż­na zapo­znać się z kom­plek­so­wą ofer­tą wypo­sa­że­nia, tj. mebli, urzą­dzeń i insta­la­cji nie­zbęd­nych do pro­wa­dze­nia restau­ra­cji, barów, punk­tów cate­rin­go­wych, a tak­że wachla­rzem żyw­no­ści, napo­jów, kaw i dese­rów. To rów­nież miej­sce boga­te w mery­to­ry­kę i nowe sma­ki kuli­nar­ne. W pro­gra­mie prze­wi­dzia­ne są m.in. licz­ne kon­fe­ren­cje, takie jak „Cate­ring die­te­tycz­ny — wie­dza od A do Z”, kon­fe­ren­cja Eddu­ku­je­my, pod­czas któ­rej odwie­dza­ją­cy dosta­ną solid­ną daw­kę prak­tycz­nej wie­dzy doty­czą­cej sze­ro­ko poję­te­go zarzą­dza­nia restau­ra­cją, poka­zy “Live cooking” na sto­iskach wystaw­ców i „Biz­nes Mik­ser”, czy­li biz­ne­so­wy networ­king z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li restau­ra­cji, dys­try­bu­to­rów oraz sie­ci hotelowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *