Sło­weń­ski Proky.io cyfry­zu­je euro­pej­ską gastro­no­mię.​ Teraz ma ape­tyt na Polskę

Sło­weń­ski Proky.io cyfry­zu­je euro­pej­ską gastro­no­mię.​ Teraz ma ape­tyt na Polskę

Proky.io to dzia­ła­ja­cy od 2021 r. star­tup rodem ze Sło­we­nii, z misją cyfry­za­cji
euro­pej­skiej bran­ży HoRe­Ca. Ofe­ru­je inno­wa­cyj­ną plat­for­mę łączą­cą restau­ra­cje, hote­le, skle­py, a nawet szko­ły z lokal­ny­mi dostaw­ca­mi żyw­no­ści. Do tej pory fir­ma roz­wi­ja­ła się głów­nie na ryn­ku sło­weń­skim, gdzie w szyb­kim tem­pie pozy­ska­ła ponad 300 klien­tów, sta­jąc się lide­rem w auto­ma­ty­za­cji tam­tej­szej gastro­no­mii. Następ­nie sie­dzi­bę prze­nio­sła do Wiel­kiej Bry­ta­nii, by stam­tąd roz­wi­jać i ska­lo­wać biz­nes. Dzię­ki wspar­ciu inwe­sto­rów, twór­cy sło­weń­skiej spół­ki zde­cy­do­wa­li się wkro­czyć do Pol­ski, dostrze­ga­jąc duże podo­bień­stwo ryn­ków. Pod­kre­śla­ją, że tak kom­plek­so­we­go roz­wią­za­nia nad Wisłą dotych­czas nie było, dla­te­go Proky.io pla­nu­je u nas inten­syw­ną eks­pan­sję, a na kon­cie już ma współ­pra­cę m.in. ze skle­pa­mi sie­ci Żab­ka, Hap­py Fish czy Meet&Eat.

– Pol­ska to jeden z naj­więk­szych ryn­ków spo­żyw­czych w Euro­pie. Food­tech szyb­ko się tu roz­wi­ja, War­sza­wa uwa­ża­na jest wręcz za tech­no­lo­gicz­ny hub dla bran­ży. Poten­cjał dostrze­ga­my nie tyl­ko w klien­tach, tj. restau­ra­cjach, hote­lach oraz dostaw­cach. Jest tu dużo pod­mio­tów zaj­mu­ją­cych się dowo­zem posił­ków i reduk­cją odpa­dów. Widzi­my w nich nie kon­ku­ren­cję, a poten­cjal­nych part­ne­rów. Naszym celem jest upraw­nie­nie bran­ży HoRe­Ca, zwłasz­cza w tak trud­nych dla niej cza­sach. Jeste­śmy już we Wro­cła­wiu i War­sza­wie, a w tym mie­sią­cu roz­sze­rza­my dzia­łal­ność na Kra­ków, Łódź i Katowice –

mówi Valen­ti­na Metez, foun­der­ka i CEO spół­ki, mają­ca boga­te doświad­cze­nie m.in. w two­rze­niu plat­form mar­ket­pla­ce i w bran­ży nowych technologii.

Proky.io cyfry­zu­je łań­cu­chy dostaw i auto­ma­ty­zu­je pro­ce­sy za pomo­cą sztucz­nej inte­li­gen­cji oraz inte­gra­cji poszcze­gól­nych sys­te­mów. Klien­tom zapew­nia szcze­gó­ło­wą ana­li­ty­kę ryn­ku i samej sprze­da­ży. Restau­ra­to­rzy i hote­la­rze mogą śle­dzić zamó­wie­nia na e‑platformie, a skła­da­ją je zbior­czo za pomo­cą kil­ku klik­nięć w ramach jed­ne­go koszy­ka. Swo­ich dostaw­ców oraz poszcze­gól­ne pro­duk­ty mogą wybie­rać w ogól­no­do­stęp­nej wyszu­ki­war­ce, rów­nież spo­śród nie­za­re­je­stro­wa­nych jesz­cze użyt­kow­ni­ków. Dla zaopa­trze­niow­ców Proky.io to uspraw­nie­nie pro­ce­su sprze­da­ży i otwar­ta baza poten­cjal­nie nowych klien­tów, pozwa­la­ją­ca na szyb­szy wzrost orga­nicz­ny bez dodat­ko­wych kosz­tów. Ale dostaw­cy mogą rów­nież akcep­to­wać zamó­wie­nia skła­da­ne za pośred­nic­twem Pro­ky przez wysy­ła­ny do nich mail, mimo że nie są zare­je­stro­wa­ny­mi użytkownikami. 

By wes­przeć w trud­nych cza­sach restau­ra­cje i mniej­sze pod­mio­ty, Proky.io daje im moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z pakie­tu Fre­emium obej­mu­ją­ce­go klu­czo­we usłu­gi zaku­po­we. Dla więk­szych i wyma­ga­ją­cych zaawan­so­wa­nych narzę­dzi klien­tów, w tym hote­la­rzy, ofe­ru­je płat­ne i szy­te na mia­rę pla­ny abo­na­men­to­we. Star­tup daje użyt­kow­ni­kom dostęp do zaawan­so­wa­nej plat­for­my: moż­li­wość cha­tów, histo­rię zaku­pów do ich łatwe­go powtó­rze­nia czy bie­żą­ce powia­do­mie­nia doty­czą­ce zamó­wień. Dostaw­com z kolei wła­sny sklep B2B oraz celo­wa­ną rekla­mę na plat­for­mie lub poza nią.

E‑rozwiązania w menu gastronomii

Ostat­nie lata nie były dla bran­ży łaska­we. Sytu­acja wciąż dyna­micz­nie się zmie­nia, a restau­ra­to­rzy i hote­la­rze na bie­żą­co moni­to­ru­ją zmie­nia­ją­ce się ceny ener­gii, surow­ców, żyw­no­ści, ale i ocze­ki­wań klien­tów. Część loka­li szu­ka oszczęd­no­ści wła­śnie na eta­pie zaopa­trze­nia. Istot­ne sta­ło się więc zro­zu­mie­nie klu­czo­wych tren­dów uspraw­nia­ją­cych pra­cę kuch­ni. Bene­fi­cjen­tem zapo­trze­bo­wa­nia na nowe usłu­gi jest sło­weń­ska spółka. 

– Poprzez nie­do­sta­tecz­nie zdi­gi­ta­li­zo­wa­ne i wciąż prze­sta­rza­łe pro­ce­sy sprze­da­ży i zaku­pów, HoRe­Ca tra­ci olbrzy­mie pie­nią­dze i cen­ny czas. Nasza tech­no­lo­gia to roz­wią­za­nie win-win. Z jed­nej stro­ny dla zama­wia­ją­cych, bo to koniec ręcz­nej, papier­ko­wej robo­ty gene­ru­ją­cej natu­ral­nie kosz­tow­ne błę­dy. Z dru­giej stro­ny to korzyść dla dostaw­ców, u któ­rych, jak obser­wu­je­my, zwy­kle jed­na oso­ba zarzą­dza set­ka­mi klien­tów, a zbu­do­wa­nie wła­snej plat­for­my B2B jest bar­dzo dro­gie. Dodat­ko­wo, wszyst­kie te dzia­ła­nia nie są opar­te na ana­li­zie danych, co dziś jest prze­cież klu­czo­we w roz­po­zna­niu potrzeb klien­tów. Uła­twia­my sku­tecz­ne pla­no­wa­nie i zarządzanie –

pod­kre­śla foun­der­ka startupu.

Spół­ka na bazie prze­pro­wa­dzo­nych badań oce­nia, że dzię­ki jej autor­skim roz­wią­za­niom, kupu­ją­cy skła­da­ją zamó­wie­nia aż 36x szyb­ciej. Błę­dy w zamó­wie­niach są zre­du­ko­wa­ne o 80 proc., a restau­ra­cje czy hote­le oszczę­dza­ją ok. 20 proc. kosz­tów dzię­ki trans­pa­rent­no­ści całe­go procesu.

– W Sło­we­nii w szyb­kim tem­pie ok. 350 restau­ra­cji, barów, hote­li, szkół i skle­pów zare­je­stro­wa­ło się na naszej plat­for­mie. W Pol­sce już ok. 70 pod­mio­tów zarzą­dza w ten spo­sób swo­imi dostaw­ca­mi. Udział w ich zyskach z tego tytu­łu rośnie nie­mal każ­de­go miesiąca — 

– prze­ko­nu­je przed­sta­wi­ciel­ka Proky.io i wska­zu­je, że w zeszłym roku spół­ka noto­wa­ła śred­ni mie­sięcz­ny wzrost GMV, okre­śla­ją­cy war­tość zamó­wień, na pozio­mie 30 proc.

W nie­co ponad rok śred­nia war­tość zamó­wie­nia (AOV) podwo­iła się. W naj­bliż­szym cza­sie dwu­krot­ny wzrost pla­no­wa­ny jest rów­nież w gru­pie nowych, aktyw­nych kupujących.

– Gru­dzień 2022 r. zamknę­li­śmy z łącz­ną war­to­ścią zamó­wień na pozio­mie bli­sko 450 tys. EUR. Wów­czas byli­śmy w Pol­sce dopie­ro od dwóch mie­się­cy, mimo to war­tość zre­ali­zo­wa­nych tu zamó­wień sta­no­wi­ła aż 19 proc. cało­ści. Wzro­sty pro­gno­zu­je­my rów­nież poza sezo­no­wy­mi peakami – 

doda­je Valen­ti­na Metez.

Prze­pis na sukces 

Zgod­nie z pier­wot­nym biz­ne­spla­nem, star­tup miał roz­wi­jać narzę­dzia auto­ma­ty­zu­ją­ce pra­cę w kuch­ni od przyj­mo­wa­nia zamó­wień, przez pla­no­wa­nie cza­su goto­wa­nia, po dosta­wę dań do klien­ta. Pomy­sło­daw­cy – w tym rów­nież wła­ści­ciel restau­ra­cji – chcie­li, by cały pro­ces był mak­sy­mal­nie płyn­ny i wydaj­ny, rów­nież dzię­ki ana­li­zie danych histo­rycz­nych czy nawet warun­ków pogo­do­wych. Pla­ny zwe­ry­fi­ko­wa­ła pan­de­mia, potę­gu­jąc ist­nie­ją­cy już pro­blem zarzą­dza­nia zaopa­trze­niem i koor­dy­na­cji dostaw­ców. Bra­ko­wa­ło zapa­sów, a łań­cu­chy dostaw zosta­ły zerwa­ne. Dla­te­go twór­cy Proky.io swo­je wysił­ki sku­pi­li na uspraw­nie­niu tej czę­ści pro­ce­su. Nie zmie­ni­ła się przy tym misja ogra­ni­cza­nia mar­no­traw­stwa żyw­no­ści. W tym kon­tek­ście spół­ka pra­cu­je nad funk­cja­mi, któ­re m.in. pro­mo­wać mają pro­duk­ty z bli­skim ter­mi­nem przy­dat­no­ści do spożycia. 

Dotych­czas fun­du­sze w wyso­ko­ści 200 tys. EUR na roz­wój biz­ne­su wyło­ży­li sami foun­de­rzy. Proky.io dostał ponad­to grant od Slo­ve­nian Enter­pri­se Fund. Prze­szedł też akce­le­ra­cję w ramach Google for Star­tups. Fir­ma jest już na celow­ni­ku pol­skie­go fun­du­szu ven­tu­re capi­tal – w paź­dzier­ni­ku wro­cław­ski Unfold.vc objął obli­ga­cje zamien­ne na udzia­ły o war­to­ści bli­sko 1 mln PLN.

– W gastro­no­mii waż­niej­sze niż kie­dy­kol­wiek jest dziś zro­zu­mie­nie zasto­so­wa­nia nowych tech­no­lo­gii auto­ma­ty­zu­ją­cych kon­kret­ne pro­ce­sy. To zde­cy­do­wa­nie uła­twia pra­cę bran­ży HoRe­Ca, któ­ra naj­pierw przez pan­de­mię, a teraz sytu­ację makro­eko­no­micz­ną musi szcze­gól­nie dbać o sta­bil­ność finan­so­wą. Pamię­taj­my przy tym, że gastro­no­mia w związ­ku z dużą kon­ku­ren­cyj­no­ścią jest bar­dzo chłon­na. Proky.io wyka­zu­je duży poten­cjał wzro­stu, a na pokła­dzie ma doświad­czo­nych, zna­ją­cych realia bran­ży founderów – 

mówi Mag­da­le­na Suro­wiec z Unfold.vc.

Proky.io pla­nu­je prze­pro­wa­dzić run­dę inwe­sty­cyj­ną, a zebra­ne środ­ki chce prze­zna­czyć m.in. na roz­bu­do­wę apli­ka­cji mobil­nej, nowe funk­cjo­nal­no­ści i powięk­sze­nie zespo­łu sprze­da­żo­we­go w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *