Pro­po­zy­cja dla wła­ści­cie­li sezo­no­wych loka­li gastro­no­micz­nych i ogród­ków restauracyjnych

Pro­po­zy­cja dla wła­ści­cie­li sezo­no­wych loka­li gastro­no­micz­nych i ogród­ków restauracyjnych

Nad­cho­dzi wio­sna, zaraz potem lato. W związ­ku z tym swo­ją dzia­łal­ność odwie­sza­ją sezo­no­we loka­le gastro­no­micz­ne, a tak­że pla­no­wa­ne jest otwar­cie ogród­ków restau­ra­cyj­nych. Teraz jest wła­ści­wy czas na to, aby wszyst­ko dokład­nie zor­ga­ni­zo­wać – menu, zatrud­nie­nie pra­cow­ni­ków, asor­ty­ment poda­wa­nych napo­jów, godzi­ny otwar­cia, wystrój czy wnę­trze. Nale­ży jed­nak pamię­tać tak­że o jed­nej bar­dzo waż­nej kwe­stii – wypo­sa­że­nia kuch­ni w pro­fe­sjo­nal­ny i bar­dzo wydaj­ny, goto­wy do obsłu­gi dużej ilo­ści gości, sprzęt zmy­wa­ją­cy. Co, jed­nak gdy taka pro­fe­sjo­nal­na zmy­war­ka nie jest potrzeb­na przez cały rok, tak jak w przy­pad­ku tych biz­ne­sów? To żaden pro­blem. Przy­cho­dzi­my z goto­wym rozwiązaniem. 

Clas­seq Pol­ska funk­cjo­nu­je w Pol­sce w ramach gru­py Win­ter­hal­ter od 2006 roku. Od tego cza­su dosko­na­le się roz­wi­ja i sta­ła się jed­nym z pierw­szych wybo­rów klien­tów w zakre­sie wynaj­mu sprzę­tu zmy­wa­ją­ce­go. Pro­po­nu­je zarów­no zmy­war­ki kap­tu­ro­we, jak i pod­bla­to­we w kil­ku wer­sjach do wybo­ru. Ofer­ta Ren­tal Clas­seq zna­na jest z ide­al­ne­go dopa­so­wa­nia do potrzeb klien­tów, co pozwo­li­ło na zgro­ma­dze­nie wokół sie­bie rze­szy zado­wo­lo­nych restau­ra­to­rów, a tak­że zdo­by­cie ogrom­ne­go doświadczenia. 

W związ­ku z chę­cią wyj­ścia naprze­ciw wszyst­kim, a nie tyl­ko cało­rocz­nym biz­ne­som, zarząd fir­my Clas­seq przy­go­to­wał eks­klu­zyw­ną i nie­spo­ty­ka­ną na pol­skim ryn­ku ofer­tę wynaj­mu sezo­no­we­go, któ­ra cie­szy się wyjąt­ko­wym powodzeniem. 

Wyna­jem sezo­no­wy to ide­al­na opcja dla tych, któ­rzy potrze­bu­ją zmy­wa­rek na okres krót­szy, niż rok czy dwa – kil­ka mie­się­cy, tydzień, a nawet week­end! Warun­ki współ­pra­cy usta­la­ne są indy­wi­du­al­nie z wynaj­mu­ją­cym i dopa­so­wy­wa­ne są do jego potrzeb. W tym zakre­sie nego­cjo­wa­ne są: cena oraz kwe­stie gwa­ran­cji i ser­wi­su. Pamię­taj­my, że fir­ma Clas­seq pro­po­nu­je kom­plek­so­we roz­wią­za­nia, więc rów­nież w kwe­stii wynaj­mu sezo­no­we­go nie pomi­ja żad­nych naj­waż­niej­szych aspek­tów umo­wy i nie pozo­sta­wia najem­cy same­mu sobie. 

Dzię­ki tej ofer­cie roz­wią­zy­wa­ny jest pro­blem koniecz­no­ści wyda­wa­nia nie­ma­łej sumy pie­nię­dzy na sprzęt, któ­ry tak napraw­dę nie jest potrzeb­ny na sta­łe oraz jego ser­wis, ale tak­że kwe­stia ewen­tu­al­ne­go maga­zy­no­wa­nia urzą­dzeń o spo­rych gaba­ry­tach na czas zamknię­cia loka­lu na zimę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *