PKP Inter­ci­ty zain­te­re­so­wa­ne usłu­gą sprze­da­ży mobil­nej arty­ku­łów spo­żyw­czych i napo­jów pociągach

PKP Inter­ci­ty zain­te­re­so­wa­ne usłu­gą sprze­da­ży mobil­nej arty­ku­łów spo­żyw­czych i napo­jów pociągach

PKP Inter­ci­ty opu­bli­ko­wa­ło zapy­ta­nie ryn­ko­we (RFI) dot. usłu­gi sprze­da­ży mobil­nej arty­ku­łów spo­żyw­czych i napo­jów w wybra­nych pocią­gach PKP Inter­ci­ty, w któ­rych nie ma wago­nu lub miej­sca gastronomicznego.

Usłu­ga pole­ga­ła­by na pro­wa­dze­niu sprze­da­ży mobil­nej dot. arty­ku­łów spo­żyw­czych oraz napo­jów cie­płych i zim­nych, z wyłą­cze­niem napo­jów alko­ho­lo­wych. Mia­ła­by być ona zapew­nio­na w wybra­nych pocią­gach kate­go­rii Inter­Ci­ty (IC) i Two­ich Linii Kole­jo­wych (TLK), w któ­rych skła­dzie nie ma wago­nu gastro­no­micz­ne­go lub miej­sca gastro­no­micz­ne­go i któ­rych czas prze­jaz­du wyno­si powy­żej 5 godzin.

Przez sprze­daż mobil­ną PKP Inter­ci­ty rozu­mie sprze­daż pro­wa­dzo­ną za pomo­cą wóz­ków- mini­bar lub innej for­my pozwa­la­ją­cej na dogod­ną sprze­daż w trak­cie jaz­dy pocią­gów. W ramach usłu­gi poten­cjal­ny wyko­naw­ca był­by zobo­wią­za­ny do zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go wypo­sa­że­nia nie­zbęd­ne­go do pro­wa­dze­nia sprze­da­ży mobil­nej, w tym m.in. mini­ba­rów, ter­mo­sów, jed­no­ra­zo­wych naczyń, jak rów­nież zaopa­try­wa­nia się w arty­ku­ły spo­żyw­cze do póź­niej­szej sprze­da­ży w pocią­gach. Poten­cjal­ni wyko­naw­cy w swo­im zgło­sze­niu mają potwier­dzić moż­li­wość reali­za­cji przed­mio­tu zamó­wie­nia na warun­kach okre­ślo­nych w OPZ, wyce­nić koszt usłu­gi oraz okre­ślić mie­sięcz­ną sumę dłu­go­ści odcin­ków (w km), któ­re będą obsłu­gi­wać. PKP Inter­ci­ty jest jed­nak otwar­te na nego­cja­cje i roz­mo­wy doty­czą­ce dogod­ne­go dla poten­cjal­ne­go wyko­naw­cy spo­so­bu świad­cze­nia usługi.

Ter­min skła­da­nia infor­ma­cji upły­wa 17 kwiet­nia 2023 roku o pół­no­cy. Szcze­gó­ły dot. zapy­ta­nia o infor­ma­cje dostęp­ne są na stro­nie:
https://pkpintercity.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/386646/rfi-usluga-sprzedazy-mobilnej-artykulow-spozywczych-i-napojow-w-wybranych-pociagach-pkp-intercity-s-a-w-ktorych-skladzie-nie-ma-wagonu-lub-miejsca-gastronomicznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *