Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kawy — czar­ne zło­to ma swój dzień

Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kawy — czar­ne zło­to ma swój dzień

Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kawy przy­pa­da 29 wrze­śnia. Choć Pola­cy nie nale­żą do świa­to­wej
czo­łów­ki w spo­ży­wa­niu tego napo­ju, to Pol­ska z 13 bilio­na­mi wypi­ja­nych fili­ża­nek kawy rocz­nie
jest ryn­kiem z ogrom­ny­mi per­spek­ty­wa­mi roz­wo­ju. Zmia­ny nawy­ków kawo­wych Pola­ków, któ­re
doko­na­ły się w pan­de­mii, a jed­no­cze­śnie suk­ce­sy pol­skich bari­stów na are­nie
mię­dzy­na­ro­do­wej, prze­kła­da­ją się na wzrost kul­tu­ry spo­ży­cia kawy i lep­szą obsłu­gę klien­tów w
kawiar­niach.

Rocz­nie każ­dy Polak wypi­ja kawę z oko­ło 3 kg zia­ren, co w porów­na­niu z euro­pej­ski­mi lide­ra­mi,
kra­ja­mi skan­dy­naw­ski­mi, gdzie na sta­ty­stycz­ne­go miesz­kań­ca przy­pa­da 13 kg zia­ren, sta­no­wi
nie­wie­le. Jed­nak 75% Pola­ków pije kawę codzien­nie, a pra­wie poło­wa nie poprze­sta­je na jed­nej
fili­żan­ce. Głów­nym powo­dem, dla któ­re­go się­ga­my po kawę, jest jej smak, dla­te­go bran­ża kawo­wa z
opty­mi­zmem patrzy na oży­wie­nie tego segmentu.

Nowe tren­dy w Polsce

Jak twier­dzi, Mar­cin Rusnar­czyk, Mistrz Pol­ski Bari­stów, Sędzia Pol­skich i Mię­dzy­na­ro­do­wych
Mistrzostw Bari­stów, czło­nek Rady Pro­gra­mo­wej GASTROTARGÓW SMAK­Ki, ostat­nie lata za spra­wą
pan­de­mii zna­czą­co wpły­nę­ły na spo­so­by spo­ży­wa­nia kawy przez Pola­ków. Zamknię­cie bran­ży
HoRe­Ca w pierw­szym kwar­ta­le 2020 roku, spo­wo­do­wa­ło, że Pola­cy zaku­pi­li dużo auto­ma­tycz­nych eks­pre­sów, prze­no­sząc tym samym kon­sump­cję kawy do domu. W tym cza­sie zwięk­szy­ło się
zain­te­re­so­wa­nie kawa­mi ziar­ni­sty­mi, co w porów­na­niu do wcze­śniej­szej domi­na­cji kawy
roz­pusz­czal­nej i sypa­nej, jest waż­ną zmia­ną. Do zaku­pio­nych w pan­de­mii eks­pre­sów, kon­su­men­ci
dobie­ra­ją dziś dobrej jako­ści kawę ziar­ni­stą i otwie­ra­ją się na pro­duk­ty z nowych kie­run­ków, tj. Peru, Ugan­dy, Ruan­dy, Gwa­te­ma­li czy Mek­sy­ku. Coraz popu­lar­niej­sze sta­ją się kawy jasno palo­ne,
cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się mniej­szą gorycz­ką, a więk­szym reper­tu­arem aromatów.

Nie bez zna­cze­nia pozo­sta­je rów­nież obser­wa­cja, że obni­żył się wiek osób piją­cych kawę, obec­nie coraz czę­ściej się­ga­ją po nią oso­by nawet poni­żej 20 roku życia. Bie­żą­ca sytu­acja gospo­dar­cza, gdzie rosną­ca infla­cja bez­po­śred­nio wpły­wa na port­fe­le Pola­ków, znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w wiel­ko­ści zamó­wień skła­da­nych w kawiar­niach. Klien­ci coraz czę­ściej pro­szą tyl­ko o kawę lub z drob­nym
ciast­kiem, a nie z dużym deserem.

Biz­nes kawo­wy — na topie małe palar­nie i zdol­ni bariści

Zmia­ny w zwy­cza­jach kawo­wych Pola­ków są nie­od­łącz­nie zwią­za­ne z funk­cjo­no­wa­niem
przed­się­bior­ców w tej bran­ży. W pan­de­mii powsta­ło wie­le małych palar­ni, z któ­rych w więk­szość
ofe­ru­je zna­ko­mi­tą, rze­mieśl­ni­czą kawę. Chęć spo­ży­wa­nia dobrej jako­ścio­wo kawy to szan­sa dla
małych lokal­nych palar­ni, któ­re dostar­cza­ją klien­tom ziar­na o cie­ka­wych sma­kach i opty­mal­nym
pozio­mie wypalenia.

Poza tym, wła­ści­cie­le loka­li gastro­no­micz­nych mając na uwa­dze nie­zwy­kle istot­ną dla dzi­siej­sze­go klien­ta jakość obsłu­gi, coraz więk­szą wagę przy­kła­da­ją do kształ­ce­nia bari­stów. Choć zawód ten w Pol­sce jest pro­mo­wa­ny dopie­ro od 10 lat, roda­cy odno­szą w nim świa­to­we suk­ce­sy. W czerw­cu br. Agniesz­ka Rojew­ska, pierw­sza kobie­ta, wygra­ła World Cof­fee in Good Spi­rits w Medio­la­nie
orga­ni­zo­wa­ne przez Spe­cial­ty Cof­fee Asso­cia­tion (SCA), a wcze­śniej w 2018 roku zosta­ła Mistrzy­nią
Świa­ta Bari­stów. Jest jed­ną z trzech osób na świe­cie, któ­ra ma dwa tytu­ły mistrza świa­ta w dwóch
róż­nych kategoriach.

Jak pod­su­mo­wu­ją eks­per­ci, trend spo­ży­wa­nia coraz lep­szej kawy przez Pola­ków utrzy­ma się, co
prze­ło­ży się na wzrost kul­tu­ry jej picia i lep­szą obsłu­gę klien­tów. Dla­te­go też duże zna­cze­nie mają
pro­fe­sjo­nal­ne wyda­rze­nia, takie jak zapo­wia­da­ne GASTROTARGI SMAK­Ki, któ­re odbę­dą się 23–25
mar­ca 2023 w War­sza­wie, gdzie wszy­scy, któ­rzy two­rzą bran­żę, będą mogli dokształ­cać się i
wymie­niać doświadczeniami.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­du­je się na www.smakki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *