McDonald’s w Zambro­wie już otwarty

McDonald’s w Zambro­wie już otwarty

10 listo­pa­da mia­ło miej­sce otwar­cie nowej restau­ra­cji McDonald’s w Zambro­wie. Ofi­cjal­ne­go prze­cię­cia wstę­gi doko­na­ła fran­czy­zo­bior­czy­ni oraz bur­mistrz mia­sta. To 11. restau­ra­cja pod zło­ty­mi łuka­mi w woje­wódz­twie pod­la­skim i 511. restau­ra­cja sie­ci w Pol­sce. W dniu otwar­cia, lokal dostęp­ny jest dla gości od godz. 14:00. 

Nowa restau­ra­cja znaj­du­je się przy ul. Ostrow­skiej 110, tuż obok tra­sy S8, przy zjeź­dzie na węź­le Zambrów Zachód. Zarzą­dzać nią będzie Karo­li­na Sokół, któ­ra w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim, a kon­kret­nie w War­sza­wie, Soko­ło­wie Pod­la­skim, Miń­sku Mazo­wiec­kim, pro­wa­dzi już 3 inne restau­ra­cje McDonald’s. W Zambro­wie zatrud­nie­nie znaj­dzie doce­lo­wo 80 osób, w tym 15 managerów. 

Pro­wa­dze­nie wła­snej restau­ra­cji McDonald’s od lat było moim marze­niem. Aktu­al­nie pro­wa­dzę czte­ry loka­le. Wspie­ra mnie w tym mąż – to nasz biz­nes rodzin­ny. To wiel­ka duma, ale też i zaszczyt, że mogę roz­wi­jać swój biz­nes pod zło­ty­mi łuka­mi, jed­no­cze­śnie wspie­ra­jąc lokal­ne spo­łecz­no­ści. Nie­zmier­nie cie­szę się, że mogę zapew­nić miej­sce pra­cy doce­lo­wo dla 80 osób, któ­re będą się wza­jem­nie uzu­peł­niać i two­rzyć zgra­ny, róż­no­rod­ny zespół

– mówi Karo­li­na Sokół

Nową restau­ra­cję McDonald’s w Zambro­wie zapro­jek­to­wa­no w sty­lu Essen­tial Ingre­dients 2.0, któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się wygod­nym roz­kła­dem oraz nowo­cze­snym desi­gnem. Miej­sce w środ­ku znaj­dzie bli­sko 90 osób, a w ogród­ku aż 120. Restau­ra­cja otwar­ta jest codzien­nie od godz. 7:00 do godz. 24:00. Zmo­to­ry­zo­wa­ni goście mogą sko­rzy­stać z linii McDri­ve — od nie­dzie­li do czwart­ku w tych samych godzi­nach, a w pią­tek i sobo­tę przez całą dobę. Na miej­scu dostęp­na jest rów­nież ofer­ta śnia­da­nio­wa (w tygo­dniu do godz. 10:30, a w week­en­dy do godz. 11:00) oraz wydzie­lo­na stre­fa McCafe. 

Na zaj­mo­wa­nej przez restau­ra­cję powierzch­ni znaj­du­je się par­king rowe­ro­wy oraz samo­cho­do­wy, któ­ry pomie­ści 35 pojaz­dów. Lokal pod zło­ty­mi łuka­mi przy­sto­so­wa­ny jest tak­że do osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i ofe­ru­je dar­mo­wy dostęp do Internetu. 

Jedna myśl o „McDonald’s w Zambro­wie już otwarty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *