LYKKE – szyb­ki spo­sób na zwięk­sze­nie zysków ze sprze­da­ży lodów

LYKKE – szyb­ki spo­sób na zwięk­sze­nie zysków ze sprze­da­ży lodów

Pro­du­cent popu­lar­nej panier­ki do kur­cza­ka Hol­ly Powder oraz kon­cen­tra­tów do napo­jów Home Made Drinks wła­śnie wpro­wa­dził na rynek nową mar­kę – Lyk­ke. Pod tą nazwą kry­je się sprosz­ko­wa­na baza do lodów wło­skich i ame­ry­kań­skich, cha­rak­te­ry­zu­ją­ca się natu­ral­nym i pro­stym skła­dem. Na uwa­gę zasłu­gu­je fakt, że do uży­cia mie­szan­ki zasto­so­wa­no kakao Van Houten – jed­no z naj­lep­szych w Europie.

- Dłu­go pra­co­wa­łem nad ide­al­ną recep­tu­rą – mówi Piotr Ter­li­kow­ski, wła­ści­ciel fir­my Car­tel Foods i jej głów­ny tech­no­log żyw­no­ści – Choć lody są zasad­ni­czo łatwym pro­duk­tem to uzy­ska­nie odpo­wied­niej kon­sy­sten­cji w połą­cze­niu z wyśmie­ni­tym sma­kiem sta­no­wi wyzwa­nie. Posta­wi­łem na to co naj­lep­sze – peł­ne mle­ko i naj­wyż­szej jako­ści kakao Van Houten. Efekt jest lep­szy niż przy­pusz­cza­łem – doda­je Piotr Terlikowski.

Baza do lodów LYKKE sprze­da­wa­na jest w dwóch naj­bar­dziej natu­ral­nych i lubia­nych sma­kach – śmie­tan­ko­wym i cze­ko­la­do­wym, choć nie­ba­wem poja­wi się też tru­skaw­ko­wy i jago­do­wy. Nada­je się do mie­sza­nia w każ­dej dostęp­nej na ryn­ku maszy­nie, zarów­no do lodów ame­ry­kań­skich, jak i wło­skich tzw. softów. Cha­rak­te­ry­zu­je się wyso­ką wydaj­no­ścią. Z jed­ne­go opa­ko­wa­nia kon­cen­tra­tu lodo­we­go moż­na przy­go­to­wać nawet do 8 kilo­gra­mów lodów.

W ofer­cie LYKKE dostęp­na jest też mie­szan­ka do gofrów, a w naj­bliż­szej przy­szło­ści poja­wi się jesz­cze granita.

Dodat­ko­wym plu­sem współ­pra­cy z fir­mą Car­tel Foods jest dostęp do sze­ro­kiej bazy dar­mo­wych mate­ria­łów mar­ke­tin­go­wych. Klien­ci zaopa­tru­ją­cy się w lody w prosz­ku Lyk­ke mogą korzy­stać z wyso­kiej jako­ści zdjęć pro­duk­to­wych, otwar­tych pro­jek­tów pla­ka­tów, ulo­tek i menuboardów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *