Jaka powin­na być ide­al­na zmywarka?

Jaka powin­na być ide­al­na zmywarka?

Nie­za­wod­na i pro­sta w obsłu­dze oraz nie­dro­ga w utrzy­ma­niu zmy­war­ka. Brzmi nie­wia­ry­god­nie? Tak może się wyda­wać, dopó­ki nie pozna się ofer­ty na wyna­jem sprzę­tu zmy­wa­ją­ce­go fir­my Clas­seq. War­to spraw­dzić, co pro­po­nu­je lider na świa­to­wym ryn­ku zmy­wa­rek kap­tu­ro­wych i podblatowych.

Fir­ma Clas­seq powsta­ła w 1977 roku i obec­na jest w ponad 50 kra­jach na całym świe­cie, a w Pol­sce dzia­ła od 2006 roku. Od tam­tej pory dosko­na­le się roz­wi­ja i jest jed­nym z pierw­szych wybo­rów wła­ści­cie­li loka­li gastro­no­micz­nych w zakre­sie sprzę­tu zmy­wa­ją­ce­go. Wynaj­mu­je kil­ka­set zmy­wa­rek rocz­nie. Tak dobry wynik zawdzię­cza solid­nym urzą­dze­niom – jest lide­rem w pro­duk­cji naj­wyż­szej jako­ści sprzę­tu, a restau­ra­to­rzy wyso­ko to oceniają.

Zmy­war­ki fir­my Clas­seq pro­du­ko­wa­ne są w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Użyt­kow­ni­cy doce­nia­ją ich pro­stą i intu­icyj­ną obsłu­gę oraz solid­ne wyko­na­nie. Poza tym czę­ści zamien­ne są bar­dzo łatwo dostęp­ne, a nie­za­wod­ny ser­wis moż­na zna­leźć w każ­dym zakąt­ku Pol­ski. Żad­na awa­ria nie jest w sta­nie znacz­nie zakłó­cić spraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia loka­lu gastronomicznego.

War­to wspo­mnieć, że współ­pra­ca z fir­mą Clas­seq odby­wa się na bar­dzo part­ner­skich warun­kach i opie­ra się na wza­jem­nym zaufa­niu. Pod­czas trwa­ją­ce­go 24 lub 48 mie­się­cy kon­trak­tu ist­nie­je moż­li­wość zwro­tu albo zamia­ny urzą­dze­nia na inny, wyż­szy model z ofer­ty Clas­seq. Wyso­kość comie­sięcz­nej opła­ty zaczy­na się od 240 zł net­to i obję­ta jest gwa­ran­cją jej nie­zmien­no­ści, bez wzglę­du na chwiej­ność na ryn­ku. Ist­nie­je moż­li­wość usta­le­nia kwo­ty raty dosto­so­wa­nej do sezo­no­we­go cha­rak­te­ru pro­wa­dzo­ne­go biz­ne­su. Nale­ży pod­kre­ślić, że najem­ca sprzę­tu nie jest wią­za­ny koniecz­no­ścią uży­wa­nia reko­men­do­wa­nych przez pro­du­cen­ta środ­ków myją­cych – może uży­wać dowol­nych, prze­zna­czo­nych do tego celu. Każ­dy wła­ści­ciel loka­lu gastro­no­micz­ne­go wie, że jest to spo­sób na znacz­ną oszczędność.

Co wię­cej, w pakie­cie do umo­wy ofe­ro­wa­na jest gwa­ran­cja all inc­lu­si­ve na cały okres jej trwa­nia – na czę­ści zamien­ne, pod­ze­spo­ły i kosz­ty robo­ci­zny, któ­rej udzie­la bez­po­śred­nio fir­ma Clas­seq, bez udzia­łu pośred­ni­ka. W ramach koope­ra­cji zapew­nio­na jest tak­że bez­płat­na opie­ka serwisowa.

Ofer­ta Ren­tal Clas­seq to ide­al­ne zmy­war­ki i warun­ki współpracy:

  • Bez­po­śred­nia umo­wa bez żad­nych pośred­ni­ków, a w razie koniecz­no­ści zmia­ny jej warun­ków ela­stycz­ne i pro­klienc­kie podej­ście fir­my Classeq.
  • Gwa­ran­cja nie­zmien­no­ści raty pod­czas całe­go cza­su trwa­nia umo­wy, bez wzglę­du na wskaź­nik infla­cji czy sto­py pro­cen­to­we i bez żad­nych pułapek
  • Ela­stycz­ne warun­ki naj­mu na okres 24 lub 48 mie­się­cy, pod­czas któ­re­go w każ­dej chwi­li ist­nie­je moż­li­wość wyku­pu urzą­dze­nia po usta­lo­nej mię­dzy stro­na­mi cenie.
  • Gwa­ran­cja na urzą­dze­nia, któ­rej udzie­la bez­po­śred­nio fir­ma Clas­seq, a nie pośrednik.
  • Moż­li­wość wymia­ny zmy­war­ki na każ­dy inny model z ofer­ty Clas­seq pod­czas trwa­nia umowy.
  • Bez­pie­czeń­stwo w razie wystą­pie­nia pań­stwo­we­go lock­dow­nu – zawie­sze­nie spła­ty rat na czas jego trwa­nia i wydłu­że­nie umo­wy o ana­lo­gicz­ny do nie­go okres.
  • Opcja usta­la­nia rat na róż­nym pozio­mie, dosto­so­wa­nym do spe­cy­fi­ki pro­wa­dzo­ne­go biz­ne­su gastro­no­micz­ne­go (wyso­ki i niski sezon).
  • Moż­li­wość dostar­cze­nia odpo­wied­nie­go sys­te­mu uzdat­nie­nia wody do ofe­ro­wa­nej w ramach ofer­ty Ren­tal Clas­seq zmywarki.
  • Roz­wią­za­nie w posta­ci indy­wi­du­al­nie nego­cjo­wa­ne­go wynaj­mu sezonowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *