Jak wybrać pro­fe­sjo­nal­ne środ­ki czystości?

Jak wybrać pro­fe­sjo­nal­ne środ­ki czystości?

Jak nie zgu­bić się w gąsz­czu ofert pro­duk­tów do czysz­cze­nia?
Co jest naj­waż­niej­sze w hote­lu i restau­ra­cji? Z jed­nej stro­ny wszyst­ko zale­ży od indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia – w koń­cu ile ludzi, tyle opi­nii. Nie­któ­rzy odpo­wie­dzą, że panu­ją­cy tam kli­mat, wystrój wnętrz, czy jakość obsłu­gi. Jest jed­nak jed­na rzecz, na któ­rą uwa­gę zwra­ca­ją wszy­scy Goście – czy­stość. Mimo­wol­nie zwra­ca­my uwa­gę na zapach, stan ume­blo­wa­nia i wykła­dzi­ny, czy­stość toa­let i łazie­nek, czy stan poście­li i ręcz­ni­ków w poko­ju hotelowym.

Dla­te­go też nie­zwy­kle istot­ną kwe­stią jest wypo­sa­że­nie eki­py sprzą­ta­ją­cej w odpo­wied­nio dobra­ne środ­ki czystości.

Pro­fe­sjo­nal­ne środ­ki czy­sto­ści dla bran­ży HoReCa

Obiek­ty z bran­ży HoRe­Ca muszą posia­dać i ści­śle prze­strze­gać pro­ce­dur doty­czą­cych utrzy­ma­nia czy­sto­ści. Obo­wią­zu­je je mię­dzy inny­mi HACCP, ale już sama dobra prak­ty­ka każe w spe­cjal­ny spo­sób dbać o czy­stość pomiesz­czeń, w któ­rych prze­by­wa­ją Goście.

Na ryn­ku dostęp­nych jest bar­dzo wie­le pre­pa­ra­tów czysz­czą­cych dedy­ko­wa­nych tej wła­śnie bran­ży. Nawet wio­dą­ce na ryn­ku mar­ki mają ich dzie­siąt­ki w swo­im port­fo­lio. Jak więc wybrać te, któ­re spraw­dzą się u nas?

W dobo­rze odpo­wied­nich środ­ków czysz­czą­cych waż­ne jest to, aby okre­ślić, jakie powierzch­nie znaj­du­ją się w naszym obiek­cie i jakie zabru­dze­nia mogą ich doty­czyć. Sprawdź­my to na przy­kła­dzie sali restau­ra­cyj­nej. Określ­my, czy mamy w niej pod­ło­gi drew­nia­ne, pane­le winy­lo­we, kafel­ki, czy może wykła­dzi­ny. Czy obiekt znaj­du­je się w takim miej­scu, że Goście nie będą go odwie­dzać w ubło­co­nych lub moc­no zabru­dzo­nych butach, czy wręcz prze­ciw­nie – jest to bar­dzo praw­do­po­dob­ne. Jeśli tak – potrzeb­ny nam będzie moc­niej­szy śro­dek słu­żą­cy do usu­wa­nia trud­nych zabru­dzeń, dobra­ny odpo­wied­nio do rodza­ju naszej pod­ło­gi. Podob­nie rzecz ma się ze sto­li­ka­mi – czy mamy obru­sy, czy same bla­ty. Jeśli same bla­ty – to z cze­go są wyko­na­ne. Czy usta­wia­my na sto­łach świecz­ki, któ­re mogą spra­wić, że powsta­ną pla­my z wosku.

Na co więc zwró­cić uwa­gę, przy dobo­rze środ­ków czysz­czą­cych do nasze­go obiek­tu? War­to przede wszyst­kim posta­wić na środ­ki spe­cja­li­stycz­ne, dedy­ko­wa­ne bran­ży. Dzia­ła­ją szyb­ciej i sku­tecz­niej niż zwy­kłe środ­ki, któ­re moż­na kupić w każ­dym skle­pie z che­mią domo­wą. Istot­ne jest też, aby dobie­rać je dokład­nie do czysz­czo­nych powierzch­ni. Wte­dy nie tyl­ko doczy­ści­my dane zabru­dze­nie, ale tak­że zadba­my o pie­lę­gna­cję mate­ria­łu, któ­ry myje­my lub pie­rze­my. Oczy­wi­ście nie zapo­mi­naj­my, że ist­nie­ją pre­pa­ra­ty uni­wer­sal­ne, któ­re czę­sto tak­że spraw­dza­ją się w wie­lu przypadkach.

Jeże­li sta­wia­my w naszym obiek­cie na eko­lo­gię – spraw­dzaj­my skład, spo­sób pro­duk­cji oraz opa­ko­wa­nie wybie­ra­nych pro­duk­tów. Ist­nie­je wie­le eko­lo­gicz­nych odpo­wied­ni­ków kla­sycz­nych środ­ków czyszczących.

A jeśli nadal gubisz się w gąsz­czu ofert?

Czę­sto im więk­szą zdo­by­wa­my wie­dzę na jakiś temat, tym bar­dziej czu­je­my się zagu­bie­ni. Marzy­my o tym, aby ktoś pod­jął decy­zję za nas lub cho­ciaż dora­dził nam przy jej podej­mo­wa­niu. Mając to na uwa­dze, spo­ra część marek środ­ków czysz­czą­cych pro­wa­dzi na swo­ich stro­nach blo­gi i bazy wiedzy.

Ale nie­któ­re, takie jak Cli­nex, poszły jesz­cze dalej. Na ich stro­nie poza bazą wie­dzy znaj­dzie­cie tak­że wzor­co­we pla­ny higie­ny doty­czą­ce poszcze­gól­nych pomiesz­czeń w obiek­cie. Wystar­czy je pobrać, wydru­ko­wać i wdro­żyć. Ale to też nie wszyst­ko. Eks­per­ci Cli­nex pro­wa­dzą tak­że szko­le­nia i webi­na­ry doty­czą­ce zagad­nień zwią­za­nych z pro­fe­sjo­nal­nym sprzą­ta­niem. Ofe­ru­ją tak­że pomoc w zakre­sie odpo­wied­nie­go dobo­ru pro­duk­tów do czysz­cze­nia, czy mon­ta­żu sys­te­mów dozujących.

Jak mówi nam jeden z eks­per­tów: Cli­nex to nie tyl­ko pro­fe­sjo­nal­ne środ­ki do utrzy­ma­nia czy­sto­ści. To przede wszyst­kim zespół eks­per­tów – pasjo­na­tów posia­da­ją­cych ogrom­ną wie­dzę. Wła­śnie dla­te­go stwo­rzy­li­śmy nasz cykl szko­leń. Pod­czas naszych szko­leń uzy­skasz wie­dzę doty­czą­cą naszych pro­duk­tów ich zasto­so­wa­nia oraz użyt­ko­wa­nia.
Dobrze wie­dzieć, że moż­na się zgło­sić do kogoś po pomoc i wsparcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *