DYNIA OD KUCHNI – 50 jesien­nych przepisów

DYNIA OD KUCHNI – 50 jesien­nych przepisów

Roz­grze­wa­ją­ca owsian­ka z pie­czo­ną dynią, kre­mo­we tor­ti­glio­ni w korzen­nym Purée czy kul­to­wa pump­kin spi­ce lat­te. W tej książ­ce znaj­dzie­cie kla­sycz­ne, jak i zupeł­nie nie­stan­dar­do­we prze­pi­sy  z dynią w roli głównej. 

Dynia to bez­sprzecz­nie kró­lo­wa jesie­ni. Maje­sta­tycz­na i wyjąt­ko­wa. Moż­na ją jeść na okrą­gło! Pie­czo­ną, goto­wa­ną, sma­żo­ną a nawet na suro­wo. Na słod­ko i sło­no. Dynia to warzy­wo, któ­re lubi eks­pe­ry­men­ty. Ma łagod­ny smak i przy­jem­ną struk­tu­rę, więc kocha­ją ją zarów­no doro­śli, jak i dzie­ci. W książ­ce „Dynia od kuch­ni” znaj­dzie­cie ponad 50 inspi­ru­ją­cych prze­pi­sów, któ­re pozwo­lą ci się cie­szyć dynią każ­de­go dnia. 

Sezon na dynię jest dość krót­ki, więc war­to wyko­rzy­stać go aż do ostat­niej pestecz­ki. A nawet zacho­wać jej smak nie­co dłu­żej. Dynia dobrze zno­si mro­że­nie i świet­nie prze­cho­wu­je się ją w sło­ikach, więc przy dobrym pla­no­wa­niu i odro­bi­nie dys­cy­pli­ny może towa­rzy­szyć nam przez okrą­gły rok. Zako­chaj się w dyni na nowo! 

@wydawnictwo_buchmann

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *