5 spo­so­bów na popra­wę reten­cji pra­cow­ni­ków w restauracji

5 spo­so­bów na popra­wę reten­cji pra­cow­ni­ków w restauracji

Popra­wa reten­cji pra­cow­ni­ków restau­ra­cji to pro­ces, któ­ry ma na celu zatrzy­ma­nie zado­wo­lo­ne­go pra­cow­ni­ka w fir­mie. Jest to bar­dzo waż­ne dla każ­dej restau­ra­cji, ponie­waż utra­ta jed­ne­go pra­cow­ni­ka w szczy­cie sezo­nu może kosz­to­wać fir­mę utra­tę repu­ta­cji i tysią­ce zło­tych. Aby zapo­biec utra­cie pra­cow­ni­ków, restau­ra­to­rzy mogą sto­so­wać róż­ne popu­lar­ne stra­te­gie reten­cyj­ne dla gastronomi. 

Pro­blem ryn­ku pra­cow­ni­ków w gastro­no­mi nasi­lił się przez pan­de­mie COVID-19. Ponie­waż pra­cow­ni­cy muszą odna­leźć się w nowych realiach obostrzeń i radze­nia sobie ze ziry­to­wa­ny­mi klien­ta­mi, któ­rzy sprze­ci­wia­ją się nosze­niu mase­czek i innym środ­kom ostrożności.

Oto 5 spo­so­bów na zmi­ni­ma­li­zo­wa­niu reten­cji pra­cow­ni­ków w restauracji:

  1. Zapew­nij regu­lar­ne szko­le­nia i moż­li­wość dosko­na­le­nia swo­ich umie­jęt­no­ści. Szko­le­nie krzy­żo­we po stro­nie pra­cow­ni­ka pod­no­si kwa­li­fi­ka­cje i roz­wi­ja karie­rę. Po stro­nie pra­co­daw­cy jest nie­oce­nio­ne w przy­pad­ku gdy inni człon­ko­wie per­so­ne­lu odcho­dzą lub są cho­rzy. Tak­ty­ka umoż­li­wia wdro­że­nie pra­cow­ni­ka wszę­dzie tam, gdzie jest aktu­al­nie potrzebny. 
  2. Ofe­ruj moż­li­wość awan­su w swo­jej restau­ra­cji. Więk­szość pra­cow­ni­ków zosta­ła­by w fir­mie dłu­żej gdy­by mie­li moż­li­wość awan­su. W USA stan­dar­dem jest wyzna­cza­nie jasnych wytycz­nych, któ­re pra­cow­nik musi umieć i osią­gnąć w fir­mie, aby awan­so­wać na nowe stanowisko. 
  3. Zbu­duj przy­ja­zną atmos­fe­rę w restau­ra­cji. Kul­tu­ra orga­ni­za­cyj­na restau­ra­cji powin­na bazo­wać na współ­pra­cy zespo­łu, nie na kon­ku­ren­cji i wynisz­cze­niu.
    Per­so­nel, któ­ry wie, cze­go się od nie­go ocze­ku­je, sku­pia się na osią­ga­niu celu i wyników. 
  4. Doce­niaj wysił­ki pra­cow­ni­ków i pamię­taj o nich w cza­sie świąt. Poświęć tro­chę cza­su na roz­mo­wę i oka­za­nie uzna­nia za cięż­ką pra­cę, zapy­taj, jak sobie radzą, i wysłu­chaj ich uwag. Roz­mo­wy z pra­cow­ni­ka­mi pod­no­szą im lojal­ność, satys­fak­cję i zmniej­sza­ją stres. 
  5. Popraw pro­ces rekru­ta­cji do restau­ra­cji. Pod­sta­wa pro­ble­mu reten­cji pra­cow­ni­ków leży już na samym począt­ku, pod­czas rekru­ta­cji nowych pra­cow­ni­ków. Oceń czy będą paso­wać do kul­tu­ry fir­my i dobrze wpi­sy­wać się w obec­ny personel. 

Jedna myśl o „5 spo­so­bów na popra­wę reten­cji pra­cow­ni­ków w restauracji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *